Ректорат Тел/Факс:    +38 (0619) 43-04-09 Приймальна комісія:    +38 (0619) 43-00-29 Деканати:    +38 (0619) 43-06-22 Адреса:    72311 Запорізька обл. м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2

Основною метою діяльності МІДМУ "КПУ" є вдосконалення навчального процесу. Одним із шляхів реалізації цього напряму є здійснення міжнародних контактів у сфері освіти. Міжнародне співробітництво як невід'ємна частина діяльності МІДМУ "КПУ" спрямоване на інтеграцію інституту до європейського та світового освітнього простору.

МІДМУ "КПУ" поступово розвиває співробітництво з відомими зарубіжними вищими навчальними закладами, організаціями, асоціаціями, агентствами, фондами й установами, беручи участь у міжнародних проектах, залучаючи досвідчених іноземних фахівців до викладання в МІДМУ "КПУ", проводячи спільні наукові дослідження тощо.

Географія міжнародних зв'язків інституту охоплює ряд країн: Туреччина, США, Канада, Великобританія, Польща, Норвегія, Німеччина, Росія, Білорусь, Грузія.

Міжнародна діяльність МІДМУ "КПУ" здійснюється згідно  Програми розвитку міжнародної діяльності МІДМУ "КПУ"  на період 2014-2017 роки

 та включає у себе такі головні напрями:

-          залучення МІДМУ "КПУ"до участі у міжнародних проектах, фандрайзинг;

-          співробітництво з міжнародними освітніми установами та агенціями;

-          організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів і студентів, організація професійної практики студентів за кордоном;

-          використання міжнародного досвіду в навчально-методичній та культурно-виховній роботі;

-          сприяння науковій співпраці учених МІДМУ "КПУ" з іноземними колегами тощо.

Головними завданнями міжнародної діяльності МІДМУ "КПУ" є раціональне використання набутого досвіду під час роботи з іноземними партнерами та організаціями; сприяння підвищенню професійного рівня професорсько-викладацького складу та студентів, посиленню матеріально-технічної бази інституту, розширенню кругозору та сфери інтересів інститутської молоді. Принципами міжнародної діяльності є демократизм, гласність, законність, гуманізм, толерантне ставлення до інших культур і народів.

Основною стратегією МІДМУ "КПУ" та його кафедр є вдосконалення навчального процесу. Одним із шляхів реалізації цієї діяльності є здійснення міжнародних контактів у сфері освіти, які спрямовані на:

-          налагодження ділових контактів на рівні фахівців різних кафедр;

-          обмін студентами і викладачами по лінії ректорату, кафедр;

-          ознайомлення із зарубіжними зразками програм, навчальних посібників, засобів і методик викладання;

-          проведення спільних наукових досліджень, обмін науковими публікаціями співробітників.

Кафедри спільно з директоратом виконують великий обсяг роботи з підготовки рекламних матеріалів, складання ділових листів і контрактів, проведення ділового листування із зарубіжними інститутами, навчальними центрами, громадськими організаціями.

Загальний контроль над міжнародною діяльністю МІДМУ "КПУ" здійснює директор інституту. З 2005 року в інституті функціонує відділ міжнародних зв’язків. Головні завдання відділу – створення умов для розвитку міжнародного співробітництва в інституті в різноманітності його форм та заходів, організація міжнародної діяльності, її облік і контроль, координація зусиль кафедр з цього напряму.

Головними напрямками діяльності відділу міжнародних зв’язків є:

1. Налагодження відносин з університетами, інститутами, коледжами, школами бізнесу та іншими освітніми центрами для здійснення співробітництва у таких сферах:

а) проведення науково-дослідної роботи, що становить взаємний інтерес;

б) публікація наукових статей, спільне видання та обмін наявною науково-методичною літературою;

в) здійснення інформаційного обміну з питань науки, а також теорії та практики організації системи вищої освіти;

г) організація зустрічей, семінарів, науково-практичних конференцій, спільних навчальних програм, а також обміну студентів (у МІДМУ "КПУ" щорічно проходять дві міжнародні конференції);

д) проведення маркетингових досліджень, вивчення споживчого попиту, моніторинг громадської думки з певних соціальних, економічних та політичних питань.

2. Подальший розвиток і поглиблення існуючих контактів інституту, в тому числі закріплених Протоколами про наміри.

3. Налагодження відносин із українською діаспорою для здійснення співробітництва у сфері освіти, науки та розвитку культурних зв'язків з українськими центрами за кордоном.

4.Підтримка контактів із відповідними відділами міської та обласної адміністрації з метою отримання інформації про іноземні делегації, що прибувають до міста, для участі у розробці й реалізації програм їх прийому, включаючи перекладацьку діяльність.

5. Участь у міжнародних наукових і освітніх програмах.

6. Пошук коштів для організації поїздок студентів МІДМУ "КПУ" за кордон з метою практики, професійного стажування і навчання.

7. Стажування студентів за кордоном.

Інститут проводить активну діяльність з реалізації різноманітних науково-практичних проектів. Відділ міжнародних зв’язків здійснює цільову розсилку до фондових організацій листів-намірів розроблених проектів співробітників інституту:

  1. Проект розвитку громадянського суспільства.
  2. Проект створення центру працевлаштування студентів.
  3. Надання безкоштовної юридичної допомоги.
  4. Проект підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців.
  5. Проект розвитку студентського самоврядування.

У інституті реалізується проект вивчення іноземних мов за підтримки громадської організації США Peace Corps ("Корпус миру"). Американські добровольці живуть і працюють пліч-о-пліч з персоналом та студентами МІДМУ "КПУ", обмінюючись досвідом та започатковуючи стосунки, які часто триватимуть усе життя. Волонтери допомагають студентам МІДМУ "КПУ" вивчати мову та сприяють кращому розумінню американців українцями. Волонтери цієї організації викладають в інституті англійську мову та американістику. Залучення американських викладачів створює умови для розробки нових програм і проектів на отримання грантів.