Ректорат Тел/Факс:    +38 (0619) 43-04-09 Приймальна комісія:    +38 (0619) 43-00-29 Деканати:    +38 (0619) 43-06-22 Адреса:    72311 Запорізька обл. м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2

Науково-дослідна діяльність у Мелітопольському інституті державного та муніципального управління "Класичного приватного університету" реалізується згідно з "Концепцією організації науково-дослідної роботи" та є невід’ємною складовою освітнього процесу. Вона здійснюється на підставі Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", статуту інституту, нормативних актів щодо організації науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах.

  Науково-дослідна робота педагогічних працівників університету є такою ж обов’язковою частиною їх діяльності, як і навчальна, методична та виховна. Науково-дослідна робота в інституті спрямована на:

– підвищення кваліфікації викладачів з обраної спеціальності, включаючи виконання дисертаційних робіт;

– зростання творчого потенціалу викладачів;

– забезпечення досконалого знання найновіших досягнень з дисциплін, що викладаються;

– органічне поєднання змісту освіти та програм наукової діяльності;

– формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки;

– залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, набуття досвіду роботи з обраної спеціальності;

– розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами, організаціями, як безпосередньо, так і шляхом організації наукових семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів тощо.

  Метою науково-дослідної діяльності є: підвищення наукового потенціалу викладачів; одержання найновіших досягнень з різноманітних галузей наук; формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчальних посібників з урахуванням цих досягнень; залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних шляхів розв’язання проблем, набуття досвіду роботи з обраної спеціальності; наближення навчального процесу до реальних потреб суспільства і держави.

  Однією з основних форм підвищення наукового потенціалу кафедр і інституту в цілому є залучення молодих науковців до дослідження актуальних проблем, що пов’язані з профільними напрямами наукової діяльності кафедр (їх науковими темами), а також сприяння й активізація пошукової діяльності студентів старших курсів, аспірантів і здобувачів.

  З метою поширення наукових здобутків та обміну інформацією в галузях окремих спеціальних знань МІДМУ "КПУ" з 2008 року два рази на рік видається збірник наукових праць МІДМУ "КПУ" "Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional vector of economic development" (свідоцтво про державну реєстрацію №14407-3378Р). Збірник наукових праць МІДМУ "КПУ" включено до переліку наукових фахових видань України з економічних наук (затверджено постановою ВАК України від 08.07.2009 р. № 1-05/3). Збірник вміщує статті провідних учених України, Росії, Білорусі, Норвегії, Польщі, тематика яких обумовлена потребами ознайомлення з новітніми науковими дослідженнями інституціонального вектора теорії та практики економічного розвитку України.

  Професорсько-викладацький склад інституту та студенти беруть участь у виконанні комплексних наукових досліджень за темою: Цивілізаційний вектор розвитку суспільства в контексті інституціоналізму (№0115U001005).

  Професорсько-викладацький склад інституту активно обговорює та популяризує свої наукові досягнення. Традиційно співробітники беруть участь у різноманітних науково-практичних семінарах і конференціях, що проводяться на базі МІДМУ "КПУ" та в інших навчальних закладах України.

  Професорсько-викладацький склад і молоді науковці беруть активну участь в організації та проведенні наукових заходів, які проходять на базі інституту. Щорічно в МІДМУ "КПУ" проходять міжнародні науково-практичні конференції з актуальних проблем правового забезпечення соціально-економічного розвитку України та регіонів, державного управління, розвитку вищих навчальних закладів, фізичного виховання, спорту та туризму тощо. Традиційною є участь співробітників МІДМУ в щорічному комплексному науковому заході "Дні науки", що проходить в жовтні у Класичному приватному університеті та охоплює ряд міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій. Аспіранти, здобувачі та студенти інституту мають змогу взяти участь у Міжнародній науковій конференції молодих науковців "Наука і вища освіта", що проходить на базі Класичного приватного університету.

  Науково-дослідна робота – одна з пріоритетних сфер діяльності науково-педагогічних працівників, важливий чинник удосконалення теоретичної, загальнопрофесійної і спеціальної підготовки майбутніх спеціалістів. Для частини випускників інституту курсові роботи стають стартовою сходинкою в науку. Молоді фахівці підтримують зв’язок з кафедрами, беруть участь у наукових дослідженнях кафедр, тому директорат МІДМУ "КПУ" багато уваги приділяє підвищенню рівня підготовки науково-педагогічних кадрів.

  Одним із провідних питань діяльності МІДМУ "КПУ" є визначення потреб навчального закладу в науково-педагогічних кадрах, прогнозування їх планової підготовки у майбутньому. Тільки за допомогою покращення й удосконалення підготовки аспірантів можна забезпечити потребу ВНЗ в педагогах з науковим і творчим мисленням. В інституті розроблено програму резерву майбутніх науковців. Крім того, МІДМУ "КПУ" має можливість запрошувати викладачів, які закінчили навчання в аспірантурі інших навчальних закладів.