Ректорат Тел/Факс:    +38 (0619) 43-04-09 Приймальна комісія:    +38 (0619) 43-00-29 Деканати:    +38 (0619) 43-06-22 Адреса:    72311 Запорізька обл. м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2

Науково-дослідна діяльність у Мелітопольському інституті державного та муніципального управління «Класичного приватного університету» реалізується згідно з «Концепцією організації науково-дослідної роботи» та є невід’ємною складовою освітнього процесу. Вона здійснюється на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту інституту, нормативних актів щодо організації науково-дослідної роботи у вищих закладах освіти.

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників інституту є обов’язковою частиною їх діяльності. Науково-дослідна робота в інституті спрямована на:

-    підвищення кваліфікації викладачів з обраної спеціальності, включаючи виконання дисертаційних робіт;

-    зростання творчого потенціалу викладачів;

-    забезпечення досконалого знання найновіших досягнень з дисциплін, що викладаються;

-    органічне поєднання змісту освіти та програм наукової діяльності;

-    формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки;

-    залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, набуття досвіду роботи з обраної спеціальності;

-    розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами, організаціями, як безпосередньо, так і шляхом організації наукових семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів тощо.

Науково-дослідна робота – одна з пріоритетних сфер діяльності науково-педагогічних працівників і важливий чинник забезпечення актуальної теоретичної, загальнопрофесійної і спеціальної підготовки майбутніх фахівців. Метою науково-дослідної діяльності є: підвищення наукового потенціалу викладачів; одержання найновіших досягнень з різноманітних галузей наук; формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчальних посібників з урахуванням цих досягнень; залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних шляхів розв’язання проблем, набуття досвіду роботи з обраної спеціальності; наближення навчального процесу до реальних потреб суспільства і держави.

Професорсько-викладацький склад інституту та студенти беруть участь у виконанні комплексних наукових досліджень за темою: Цивілізаційний вектор розвитку суспільства в контексті інституціоналізму.

Викладачі інституту активно обговорюють та популяризують свої наукові досягнення. Основні наукові результати оприлюднюються і публікуються в колективних монографіях МІДМУ «КПУ»; у збірниках наукових праць за результатами щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій МІДМУ «КПУ», у науковому журналі МІДМУ «КПУ» «Інституціональний вектор економічного розвитку». Традиційно співробітники беруть участь у різноманітних наукових, практичних конференціях, методичних семінарах, круглих столах, які проводяться кафедрами МІДМУ "КПУ," та в інших освітніх і наукових закладах України.

З метою поширення наукових здобутків та обміну інформацією в галузях окремих спеціальних знань МІДМУ "КПУ" з 2008 року видається збірник наукових праць МІДМУ "КПУ" "Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional vector of economic development" (свідоцтво про державну реєстрацію №24878-14818Р). Збірник вміщує статті провідних учених України, Білорусі, Норвегії, Польщі, Чехії, тематика яких обумовлена потребами ознайомлення з новітніми науковими дослідженнями інституціонального вектора теорії та практики економічного розвитку України.

Щорічно в МІДМУ "КПУ" проходять міжнародні науково-практичні конференції з актуальних проблем соціально-економічного розвитку України та регіонів, його правового забезпечення, державного управління, розвитку вищих навчальних закладів, готельно-ресторанного бізнесу з урахуванням світового досвіду.

З 2002 року проводиться щорічна Міжнародна науково-практична конференція "Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність".

З 2004 року працює щорічна Міжнародна наукова конференція молодих учених «Соціально-економічний розвиток України: сучасність та перспективи» . У 2020 р. зяли участь понад 120 молодих учених, аспірантів, магістрантів та студентів із України, Білорусі, Польщі, Норвегії.

Спільно з відділом благоустрою Мелітопольської міської ради Запорізької області організовано Міжнародну науково-практичну конференцію «Екологія – філософія існування людства», в якій щорічно приймають участь близько 100 науковців. Серед учасників конференції – науковці, викладачі, студенти, представники влади, бізнесу, громадськості, співробітники і вихованці Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Приазовського національного природного парку.

Професорсько-викладацький склад і молоді науковці також беруть активну участь у проведенні та організації наукових заходів, які проходять на базі Класичного приватного університету. Традиційною є участь співробітників і студентів МІДМУ «КПУ» в щорічному комплексному науковому заході "Дні науки", що проходить в жовтні у Класичному приватному університеті та охоплює ряд міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій. Аспіранти, здобувачі та студенти інституту мають змогу взяти участь у Міжнародній науковій конференції молодих науковців "Наука і вища освіта", що проходить на базі Класичного приватного університету.

Інститут приймає делегації науковців з іноземних навчальних закладів-партнерів, а саме, Білоруського державного педагогічного університету, Жешувської Політехніки та Жешувського університету (Польща). У свою чергу делегація викладачів МІДМУ "КПУ" щорічно приймає участь у конференціях університетів-партнерів.

Однією з основних форм підвищення наукового потенціалу кафедр й інституту в цілому є залучення молодих науковців до дослідження актуальних проблем, що пов’язані з профільними напрямами наукової діяльності кафедр (їх науковими темами), а також сприяння й активізація пошукової діяльності студентів старших курсів і аспірантів. Студенти беруть участь у наукових дослідженнях кафедр, виконують курсові і кваліфікаційні роботи відповідно до наукової тематики інституту та практичних потреб регіону і країни. Молоді науковці беруть активну участь в організації та проведенні наукових заходів, які проходять на базі інституту.

З метою залучення студентів до розроблення наукової теми до програми конференцій включено секції "Економічні інститути: сучасні міжнародні стандарти та українська дійсність", "Правове забезпечення інституціональних перетворень в Україні", "Становлення інституцій туризму та готельного господарства", "Інноваційні моделі фінансового та облікового забезпечення діяльності підприємств", "Інформаційні системи і технології: проблеми, досягнення, перспективи".