Ректорат Тел/Факс:    +38 (0619) 43-04-09 Приймальна комісія:    +38 (0619) 43-00-29 Деканати:    +38 (0619) 43-06-22 Адреса:    72311 Запорізька обл. м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 

 Вимоги до статті

 Шаблон

 

Метою збірника наукових праць «Інституціональні перетворення в суспільстві» є оприлюднення результатів наукових досліджень вітчизняних та закордонних учених у сфері розвитку українського суспільства, напрямам і перспективам інституціональних трансформацій в економіці України.

Основні вимоги до оформлення рукописів:

Статтю можна подавати українською / англійською мовою.

Обсяг статті повинен бути таким: мінімум – 7 повних сторінок, максимум – 15 сторінок (остання сторінка має бути заповнена не менш ніж на 3/4).

Текст статті набирається з використанням комп’ютерних текстових редакторів Word for Windows 97/2000/XP.

Параметри сторінки повинні бути такими:

Формат А4 (210×297 мм).

Поля: верхнє, нижнє та бокові – 25 мм.

Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.

Структура статті.Вимоги до оформлення структурних елементів статті.

УДК – шрифт Times New Roman (кегель 12), курсив, вирівнювання по лівому краю без абзацу.

Ім’я та прізвище автора (ів) – шрифт Times New Roman (кегель 12), розміщення по центру, без абзацного відступу, курсив) (якщо авторів декілька, то імена та прізвища записуються в один рядок). Дані про авторів подаються трьома мовами.

Назва статті – шрифт Times New Roman (кегель 12). Подається прописними напівжирними літерами, вирівнювання по центру без абзацу, трьома мовами.

Анотація – шрифт Times New Roman (кегель 9), курсив, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. В анотації має бути чітко сформульована головна ідея статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг 600–1000 знаків з пробілами). У статті подаються анотації трьома мовами: українською, російською, англійською.

Ключові слова – шрифт Times New Roman (кегель 9), вирівнювання по ширині, абзацний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. Ключові слова подаються трьома мовами. Кількість ключових слів – 5–7, які пишуться через крапку з комою. Після ключових слів (кожною з мов) необхідно вказати загальну кількість таблиць, рисунків та використаних джерел.

JEL Classіfіcatіon – шрифт Times New Roman (кегель 9), напівжирний, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. JEL Classіfіcatіon подається після ключових слів англійською мовою.

Основний текст – шрифт Times New Roman (кегель 12), абзац 0,63 см, вирівнювання по ширині, одинарний інтервал.

Основний текст статті обов’язково повинен містити такі необхідні елементи – розділи (Times New Roman, кегель 12, напівжирний):

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу.

Висновки і пропозиції.

Список використаних джерел.

Після назви розділів ставиться крапка і продовжується текст самої статті.

Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітичних матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Відповідальність за наведені показники несе автор.

Ілюстрації (рисунки та чорно-білі фотографії)

Рисунки і таблиці необхідно подавати у статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Під час виконання рисунків рекомендується використання Microsoft Visio 2007 (2003). За умови використання закладеної графіки Microsoft Word рисунки повинні бути згрупованими. Рисунки не повинні виходити за межі текстового блока.

Рисунки позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах статті, якщо у статті є лише один рисунок, він не нумерується. Пояснювальні підписи, номер рисунка, його назву роз­міщують послідовно під ілюстрацією.

Назва рисунку – шрифт Times New Roman, кегель 12, курсив, вирівнювання по центру без абзацу. Пояснювальні підписи (експлікація) – шрифт Times New Roman, кегель 10, курсив, вирівнювання по центру без абзацу.

Таблиці

Цифровий матеріал, що наводиться у статті, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Розмір тексту таблиць – кегель 10. Усі таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок. Нумераційний заголовок таблиць (кегель 12) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці – по центру (кегель 12, курсив). Усі графи таблиць повинні мати назву.

Наприклад:

Таблиця 1

Аналіз показників діяльності підприємства

Показники

Формула
розрахунку

Фактори,
що впливають на показник

Напрями поліпшення
показників

1.

     

     

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною частиною таблиці справа надписують: «Продовження табл. 1».

Формули

Використовуючи формули, необхідно дотримуватися певних правил.

Великі, довгі та громіздкі формули, які мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі й нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують усередині рядків тексту.

Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч, не виходячи за поле. Формули необхідно вирівнювати по лівому краю сторінки. Між ними та текстом витримується інтервал в один рядок. Обов’язково подають розшифрування літерних позначень величин у формулах. Для набору позначень фізичних величин використовують редактор формул Microsoft Equation для WINDOWS.

Список використаних джерел необхідно складати за вимогами ДСТУ 8302:2015, розміщувати бібліографічні записи за алфавітом чи у послідовності їхніх перших згадувань в основному тексті статті. Список літератури повинен містити не менше 7 джерел.

Посилання на матеріали з інтернет-енциклопедії Вікіпедія не прийнятне для наукових статей, оскільки це джерело неперевірене і не має наукового підґрунтя.

Зверніть увагу! Посилання на власні статті дозволяється в кількості не більше 15–20 %від загальної сукупності найменувань літературних джерел (1-2 з 10 джерел)!!!

Після списку використаних джерел подається його транслітерація латиницею (з підзаголовком References) відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27.01.2010 р. (зі змінами від 23.12.2015 р.).

References повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).

Після транслітерованої назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою в квадратних дужках. Назви журналу, газети тощо повинні бути надані (крім транслітерації) також у перекладі англ. мовою.

Для транслітерування літератури (References) пропонуємо скористатися online-конвекторами:

- для української мови: http://ukrlit.org/transliteratsiia та ін.;

- для російської мови: http://translit-online.ru/pasport.html

http://translit.net/ru/

http://www.transliteratciia.ru/transliteraciya-imeni-i-familii-dlya-zagranpasporta.

Приклади оформлення транслітерованого списку використаних джерел наведено у Додатку Д.

Обов’язково у кінці статті подаються дані про автора (ів) (трьома мовами):

– прізвище, ім’я та по батькові (повністю) – кегель 9, напівжирний;

– науковий ступінь, вчене звання, посада автора (ів) – кегель 9;

– місце роботи автора (ів) та адреса організації – кегель 9;

– електронна адреса автора (ів) – кегель 9 .

– ID (у системі наукової ідентифікації) у ORCIDResearcherID або у SCOPUS.

Наприклад:ORCID: http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

ResearcherID:

Scopus Author ID:

Обов’язкова  розширена структурована анотаціїя.

Анотація повинна бути написана англійською (якщо мова статті українська) або українською (якщо мова статті англійська) мовами, обсягом не менше 1800 знаків (з пробілами), включаючи ключові слова, і подаватися окремим файлом.

Конференція МІДМУ квітень 2015

В  Мелітопольському інституті державного та муніципального управління «Класичного приватного університету» 24 квітня 2015 року відбулась традиційна ХV Міжнародна наукова  конференція молодих учених та студентів «Соціально-економічний розвиток України: сучасність та перспективи».Конференція проводиться вже в п’ятнадцяте та збирає науковців України, Польщі, Норвегії, Германії та Грузії. Загалом щороку приймають участь більше 100 студентів та молодих учених.

Метою конференції є пошук пріоритетних напрямів розвитку України, визначення передумов економічного, психолого-педагогічного, правового та культурного піднесення українського суспільства. Наукова конференція спрямована на самореалізацію студентів у професійній сфері, сприяння формуванню спільноти фахівців, провідних дослідників у сфері інноваційного розвитку науки.

Директор МІДМУ «КПУ» Марина Радєва у привітанні до учасників конференції зазначила важливість студентської наукової роботи для вирішення сучасних проблем: «Напевно, немає кращого поштовху для вітчизняної науки, ніж смілива, неупереджена студентська думка. Саме на студентську молодь, найбільш прогресивну частину нашого суспільства, ми покладаємо свої надії і сподівання».

Також з побажаннями плідної роботи та цікавих дискусій до молодих науковців звернулась випускниця МІДМУ «КПУ», головний спеціаліст відділу у справах сім’ї та молоді Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Тетяна Несват.

Конференція є складовою науково-дослідницької роботи Міністерства освіти і науки України, і висновки та рекомендації буде направлено до відповідних міністерств.

Вагомість конференції зумовлена наданням можливості студентам висловити свою точку зору на наукове обґрунтування механізмів регулювання і управління соціально-економічними процесами сучасного суспільства та аргументувати власні пропозиції щодо розвитку України. Залучення молоді до вирішення важливих для сьогодення питань надасть стимул майбутньому поколінню для активної участі у житті нашого міста та країни.

Науково-дослідна діяльність

Науково-дослідна діяльність у Мелітопольському інституті державного та муніципального управління "Класичного приватного університету" реалізується згідно з "Концепцією організації науково-дослідної роботи" та є невід’ємною складовою освітнього процесу. Вона здійснюється на підставі Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", статуту інституту, нормативних актів щодо організації науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах.

  Науково-дослідна робота педагогічних працівників університету є такою ж обов’язковою частиною їх діяльності, як і навчальна, методична та виховна. Науково-дослідна робота в інституті спрямована на:

– підвищення кваліфікації викладачів з обраної спеціальності, включаючи виконання дисертаційних робіт;

– зростання творчого потенціалу викладачів;

– забезпечення досконалого знання найновіших досягнень з дисциплін, що викладаються;

– органічне поєднання змісту освіти та програм наукової діяльності;

– формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки;

– залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, набуття досвіду роботи з обраної спеціальності;

– розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами, організаціями, як безпосередньо, так і шляхом організації наукових семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів тощо.

  Метою науково-дослідної діяльності є: підвищення наукового потенціалу викладачів; одержання найновіших досягнень з різноманітних галузей наук; формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчальних посібників з урахуванням цих досягнень; залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних шляхів розв’язання проблем, набуття досвіду роботи з обраної спеціальності; наближення навчального процесу до реальних потреб суспільства і держави.

  Однією з основних форм підвищення наукового потенціалу кафедр і інституту в цілому є залучення молодих науковців до дослідження актуальних проблем, що пов’язані з профільними напрямами наукової діяльності кафедр (їх науковими темами), а також сприяння й активізація пошукової діяльності студентів старших курсів, аспірантів і здобувачів.

  З метою поширення наукових здобутків та обміну інформацією в галузях окремих спеціальних знань МІДМУ "КПУ" з 2008 року два рази на рік видається збірник наукових праць МІДМУ "КПУ" "Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional vector of economic development" (свідоцтво про державну реєстрацію №14407-3378Р). Збірник наукових праць МІДМУ "КПУ" включено до переліку наукових фахових видань України з економічних наук (затверджено постановою ВАК України від 08.07.2009 р. № 1-05/3). Збірник вміщує статті провідних учених України, Росії, Білорусі, Норвегії, Польщі, тематика яких обумовлена потребами ознайомлення з новітніми науковими дослідженнями інституціонального вектора теорії та практики економічного розвитку України.

  Професорсько-викладацький склад інституту та студенти беруть участь у виконанні комплексних наукових досліджень за темою: Цивілізаційний вектор розвитку суспільства в контексті інституціоналізму (№0115U001005).

  Професорсько-викладацький склад інституту активно обговорює та популяризує свої наукові досягнення. Традиційно співробітники беруть участь у різноманітних науково-практичних семінарах і конференціях, що проводяться на базі МІДМУ "КПУ" та в інших навчальних закладах України.

  Професорсько-викладацький склад і молоді науковці беруть активну участь в організації та проведенні наукових заходів, які проходять на базі інституту. Щорічно в МІДМУ "КПУ" проходять міжнародні науково-практичні конференції з актуальних проблем правового забезпечення соціально-економічного розвитку України та регіонів, державного управління, розвитку вищих навчальних закладів, фізичного виховання, спорту та туризму тощо. Традиційною є участь співробітників МІДМУ в щорічному комплексному науковому заході "Дні науки", що проходить в жовтні у Класичному приватному університеті та охоплює ряд міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій. Аспіранти, здобувачі та студенти інституту мають змогу взяти участь у Міжнародній науковій конференції молодих науковців "Наука і вища освіта", що проходить на базі Класичного приватного університету.

  Науково-дослідна робота – одна з пріоритетних сфер діяльності науково-педагогічних працівників, важливий чинник удосконалення теоретичної, загальнопрофесійної і спеціальної підготовки майбутніх спеціалістів. Для частини випускників інституту курсові роботи стають стартовою сходинкою в науку. Молоді фахівці підтримують зв’язок з кафедрами, беруть участь у наукових дослідженнях кафедр, тому директорат МІДМУ "КПУ" багато уваги приділяє підвищенню рівня підготовки науково-педагогічних кадрів.

  Одним із провідних питань діяльності МІДМУ "КПУ" є визначення потреб навчального закладу в науково-педагогічних кадрах, прогнозування їх планової підготовки у майбутньому. Тільки за допомогою покращення й удосконалення підготовки аспірантів можна забезпечити потребу ВНЗ в педагогах з науковим і творчим мисленням. В інституті розроблено програму резерву майбутніх науковців. Крім того, МІДМУ "КПУ" має можливість запрошувати викладачів, які закінчили навчання в аспірантурі інших навчальних закладів.

                                                                                                                     

        

Міжнародна науково-практична конференція, 13-14 вересня 2013 р.

Мелітопольський інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного університету" запрошує до участі у VIII Міжнародній науково-практичній конференції "ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ" яка відбудеться 13-14 вересня 2013 року.

 

Подробнее...