Ректорат Тел/Факс:    +38 (0619) 43-04-09 Приймальна комісія:    +38 (0619) 43-00-29 Деканати:    +38 (0619) 43-06-22 Адреса:    72311 Запорізька обл. м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2

 

 Вимоги до статті

 Шаблон

 

Метою збірника наукових праць «Інституціональні перетворення в суспільстві» є оприлюднення результатів наукових досліджень вітчизняних та закордонних учених у сфері розвитку українського суспільства, напрямам і перспективам інституціональних трансформацій в економіці України.

Основні вимоги до оформлення рукописів:

Статтю можна подавати українською / англійською мовою.

Обсяг статті повинен бути таким: мінімум – 7 повних сторінок, максимум – 15 сторінок (остання сторінка має бути заповнена не менш ніж на 3/4).

Текст статті набирається з використанням комп’ютерних текстових редакторів Word for Windows 97/2000/XP.

Параметри сторінки повинні бути такими:

Формат А4 (210×297 мм).

Поля: верхнє, нижнє та бокові – 25 мм.

Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.

Структура статті.Вимоги до оформлення структурних елементів статті.

УДК – шрифт Times New Roman (кегель 12), курсив, вирівнювання по лівому краю без абзацу.

Ім’я та прізвище автора (ів) – шрифт Times New Roman (кегель 12), розміщення по центру, без абзацного відступу, курсив) (якщо авторів декілька, то імена та прізвища записуються в один рядок). Дані про авторів подаються трьома мовами.

Назва статті – шрифт Times New Roman (кегель 12). Подається прописними напівжирними літерами, вирівнювання по центру без абзацу, трьома мовами.

Анотація – шрифт Times New Roman (кегель 9), курсив, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. В анотації має бути чітко сформульована головна ідея статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг 600–1000 знаків з пробілами). У статті подаються анотації трьома мовами: українською, російською, англійською.

Ключові слова – шрифт Times New Roman (кегель 9), вирівнювання по ширині, абзацний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. Ключові слова подаються трьома мовами. Кількість ключових слів – 5–7, які пишуться через крапку з комою. Після ключових слів (кожною з мов) необхідно вказати загальну кількість таблиць, рисунків та використаних джерел.

JEL Classіfіcatіon – шрифт Times New Roman (кегель 9), напівжирний, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. JEL Classіfіcatіon подається після ключових слів англійською мовою.

Основний текст – шрифт Times New Roman (кегель 12), абзац 0,63 см, вирівнювання по ширині, одинарний інтервал.

Основний текст статті обов’язково повинен містити такі необхідні елементи – розділи (Times New Roman, кегель 12, напівжирний):

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу.

Висновки і пропозиції.

Список використаних джерел.

Після назви розділів ставиться крапка і продовжується текст самої статті.

Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітичних матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Відповідальність за наведені показники несе автор.

Ілюстрації (рисунки та чорно-білі фотографії)

Рисунки і таблиці необхідно подавати у статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Під час виконання рисунків рекомендується використання Microsoft Visio 2007 (2003). За умови використання закладеної графіки Microsoft Word рисунки повинні бути згрупованими. Рисунки не повинні виходити за межі текстового блока.

Рисунки позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах статті, якщо у статті є лише один рисунок, він не нумерується. Пояснювальні підписи, номер рисунка, його назву роз­міщують послідовно під ілюстрацією.

Назва рисунку – шрифт Times New Roman, кегель 12, курсив, вирівнювання по центру без абзацу. Пояснювальні підписи (експлікація) – шрифт Times New Roman, кегель 10, курсив, вирівнювання по центру без абзацу.

Таблиці

Цифровий матеріал, що наводиться у статті, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Розмір тексту таблиць – кегель 10. Усі таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок. Нумераційний заголовок таблиць (кегель 12) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці – по центру (кегель 12, курсив). Усі графи таблиць повинні мати назву.

Наприклад:

Таблиця 1

Аналіз показників діяльності підприємства

Показники

Формула
розрахунку

Фактори,
що впливають на показник

Напрями поліпшення
показників

1.

     

     

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною частиною таблиці справа надписують: «Продовження табл. 1».

Формули

Використовуючи формули, необхідно дотримуватися певних правил.

Великі, довгі та громіздкі формули, які мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі й нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують усередині рядків тексту.

Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч, не виходячи за поле. Формули необхідно вирівнювати по лівому краю сторінки. Між ними та текстом витримується інтервал в один рядок. Обов’язково подають розшифрування літерних позначень величин у формулах. Для набору позначень фізичних величин використовують редактор формул Microsoft Equation для WINDOWS.

Список використаних джерел необхідно складати за вимогами ДСТУ 8302:2015, розміщувати бібліографічні записи за алфавітом чи у послідовності їхніх перших згадувань в основному тексті статті. Список літератури повинен містити не менше 7 джерел.

Посилання на матеріали з інтернет-енциклопедії Вікіпедія не прийнятне для наукових статей, оскільки це джерело неперевірене і не має наукового підґрунтя.

Зверніть увагу! Посилання на власні статті дозволяється в кількості не більше 15–20 %від загальної сукупності найменувань літературних джерел (1-2 з 10 джерел)!!!

Після списку використаних джерел подається його транслітерація латиницею (з підзаголовком References) відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27.01.2010 р. (зі змінами від 23.12.2015 р.).

References повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).

Після транслітерованої назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою в квадратних дужках. Назви журналу, газети тощо повинні бути надані (крім транслітерації) також у перекладі англ. мовою.

Для транслітерування літератури (References) пропонуємо скористатися online-конвекторами:

- для української мови: http://ukrlit.org/transliteratsiia та ін.;

- для російської мови: http://translit-online.ru/pasport.html

http://translit.net/ru/

http://www.transliteratciia.ru/transliteraciya-imeni-i-familii-dlya-zagranpasporta.

Приклади оформлення транслітерованого списку використаних джерел наведено у Додатку Д.

Обов’язково у кінці статті подаються дані про автора (ів) (трьома мовами):

– прізвище, ім’я та по батькові (повністю) – кегель 9, напівжирний;

– науковий ступінь, вчене звання, посада автора (ів) – кегель 9;

– місце роботи автора (ів) та адреса організації – кегель 9;

– електронна адреса автора (ів) – кегель 9 .

– ID (у системі наукової ідентифікації) у ORCIDResearcherID або у SCOPUS.

Наприклад:ORCID: http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

ResearcherID:

Scopus Author ID:

Обов’язкова  розширена структурована анотаціїя.

Анотація повинна бути написана англійською (якщо мова статті українська) або українською (якщо мова статті англійська) мовами, обсягом не менше 1800 знаків (з пробілами), включаючи ключові слова, і подаватися окремим файлом.