Ректорат Тел/Факс:    +38 (0619) 43-04-09 Приймальна комісія:    +38 (0619) 43-00-29 Деканати:    +38 (0619) 43-06-22 Адреса:    72311 Запорізька обл. м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2

 

Організація освітньої діяльності в Мелітопольському інституті державного та муніципального управління «Класичного приватного університету» спрямована на створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації людини, формування національних та загальнолюдських цінностей, створення рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти, підготовки до життя та праці в сучасних умовах, розроблення та запровадження освітніх інноваційних технологій, розвитку неперервної освіти впродовж життя, інтеграцію української освіти у світовий простір, забезпечення соціального захисту студентів та науково-педагогічних працівників.

Підготовка фахівців в Інституті здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

-      «молодший спеціаліст»;

-      «бакалавр»;

-      «магістр».

Регламентується навчальна діяльність інституту «Законом України про освіту» і «Законом України про вищу освіту».

Навчання студентів здійснюється за такими формами:

-              очна (денна);

-              заочна (дистанційна).

Терміни навчання за відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійної програми підготовки фахівців.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі, переважна більшість яких мають великий практичний досвід.

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності Інститут викладає деякі дисципліни англійською мовою, забезпечивши при цьому знання здобувачам вищої освіти відповідних дисциплін державною мовою.

Студенти МІДМУ «КПУ» проходять практику та стажування в готелях, туристичних фірмах та інших організаціях як в Україні так і за її кордонами. Юридична клініка, яка створена в Інституті, допомагає студентам-юристам в отриманні правознавчих компетенцій.

Навчання проводиться з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін.