Ректорат Тел/Факс:    +38 (0619) 43-04-09 Приймальна комісія:    +38 (0619) 43-00-29 Деканати:    +38 (0619) 43-06-22 Адреса:    72311 Запорізька обл. м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2

Публічне управління та адміністрування – це пошук найкращого способувикористання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілейсуспільного розвитку, спільно організований урядом,представницькою владою та громадянським суспільством.

Можливості та перспективи спеціальності.

Якщо ти цікавишся перспективами розвитку своєї країни; хочеш навчитися управляти економікою країни та здійснювати реформи, які є необхідними для неї; прагнеш вивчити систему публічного управління країною зсередини; бажаєш дізнатися про специфіку роботи державних органів та напрацювати зв’язки в системі публічного управління; прагнеш увійти до нового покоління економістів-управлінців у вищих органах державної влади країни чи у своєму місті – тоді професія твого майбутнього ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ!

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

В процесі навчання студенти набувають:

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в адміністративній діяльності, які спрямовані на суспільний розвиток і передбачають застосування певних теорій та методів науки публічного управління та адміністрування;

– вміти застосовувати акти законодавства в процесі реалізації службових відносин з метою виконання службових обов’язків з урахуванням змісту службових відносин в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також застосовувати доктрину верховенства права в діяльності органів публічної влади, виходячи з розуміння її сутності в країнах ЄС;

– володіти сучасними технологіями зв’язків з громадськістю для оперативного та оптимального вирішення завдань у різних сферах публічного управління та адміністрування;

– вміти застосовувати інструменти демократичного врядування у сферах: державного і регіонального управління, соціального розвитку, публічних фінансів, комунікацій, конституційно-правових засад урядування, технологій управління людськими ресурсами, європейської співпраці;

– здатність виконувати функції та процедури щодо планування, прогнозування, організації, методики формування регіональних бюджетів, оперативного управління, координації, звітності, контролю;

– вміти використовувати механізми інформаційних технологій електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування;

– консультувати та надавати роз’яснення і рекомендації фізичним і юридичним особам з питань функціонування суб’єктів і об’єктів публічної сфери, цінностей, цілей, стратегій, шляхів їх реалізації, діяльності органів публічної влади тощо;

– вміти розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження оптимальних форм і методів діяльності органів публічної влади, враховуючи механізми розвитку громадянського суспільства;

– вміти вирішувати комплексні завдання, що стоять перед працівниками підрозділу та самостійно виконувати окремі завдання.

Що необхідно для вступу на спеціальність?

У МІДМУ «КПУ» можливий вступ без сертифікатів ЗНО або маючи ЗНО тільки з двох предметів на освітній рівень молодшого спеціаліста.

Якщо ти щойно закінчив школу, вже одержав атестат про повну загальну середню освіту і складаєш або вже склав Зовнішнє незалежне оцінювання, для вступу до МІДМУ «КПУ» на спеціальність «Публічне управління та адміністрування» необхідні сертифікати ЗНО з наступних дисциплін:

  1. Українська мова та література
  2. Історія України
  3. Математика або Іноземна мова

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до МІДМУ «КПУ» образу на третій курс освітнього рівня «бакалавр».

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до магістратури МІДМУ «КПУ».

Особливості навчання на кожному освітньо-кваліфікаційному рівні дивись нижче!!!

Бакалавр

Під час навчання студенти МІДМУ «КПУ» дізнаються про принципи і механізми публічного управління у процесі розвитку суспільства; опанують методи формування, моніторингу та контролю за прийняттям управлінських рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях; оволодіють основами методології, технологіями та процедурами публічного адміністрування.

Студенти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» освітнього рівня «бакалавр» оволодіють знаннями таких дисциплін:

1. Цикл загальної підготовки

Обов'язкові дисципліни

Філософія (філософія, логіка, релігієзнавство)

Історія України та української культури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова

Вища та прикладна математика

Економічна теорія

Інформатика

Інформаційні системи та технології

Вибіркові дисципліни

Політологія

Психологія

Правознавство

Соціологія

Екологія

Безпека життєдіяльності (БЖД, основи охорони праці, цивільний захист)

2. Цикл професійної підготовки

Обов'язкові дисципліни

Статистика

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Теорія ймовірностей і математична статистика

Інвестування

Економічний аналіз

Історія економіки та економічної думки

Державне та регіональне управління

Менеджмент і адміністрування

Право

Фінанси, гроші та кредит

Економіка і фінанси підприємства

Облік і аудит

Маркетинг

Логістика

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Міжнародні економічні відносини

Страхування

Економіка праці і соціальні трудові відносини

Контролінг

Податкова система

Основи публічного управління та адміністрування

Менеджмент в публічних установах та організаціях

Бюджетна система

Практика

Навчальна практика "Вступ до фаху"

Навчальна практика

Виробнича практика

Вибіркові дисципліни

Фінансовий аналіз

Стандартизація, сертифікація, метрологія

Публічні фінанси

Макроекономіка

Мікроекономіка

Фінансовий облік

Гігієна та санітарія в галузі

Управлінський облік

Управління витратами

Організація місцевого самоврядування

Комунікативний менеджмент

Правове регулювання публічної служби

Прийняття управлінських рішень

Інвестиційний аналіз

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні та адмініструванні

Публічна служба

Звітність підприємств

Підходи до викладання та навчання

Викладання та навчання реалізується через проведення проблемних, інтерактивних, проектних, саморозвиваючих та інтегративних технологій навчання. Застосовуються інноваційні технології електронного навчання. Лекції, практичні заняття, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, індивідуальні творчі завдання спрямовані на формування професійних компетентностей та розвиток лідерських здібностей, уміння працювати в команді.

Продовження освіти

Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування».

Професійні права

Після отримання диплома бакалавра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» наші випускники зможуть працювати на таких посадах:

-           спеціаліст із зв’язків з громадськістю;

-           спеціаліст з державних закупівель;

-           державний соціальний інспектор;

-           адміністративний помічник;

-           інспектор з кадрів;

-           адміністративний секретар;

-           організатор діловодства;

-           секретар комітету організації (установи);

-           секретар органу самоорганізації населення;

-           помічник, референт керівника підприємства (установи, організації);

-           інструктор з основної діяльності, з організаційної роботи;

-           інспектор з контролю за виконанням доручень.

Магістр

Програма передбачає підготовку фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері сталого розвитку на основі світових стандартів шляхом розроблення, реалізації й аналізу державної політики, творчого та ефективного виконання управлінських функцій, досягнення інноваційної якості в публічному управлінні та місцевому самоврядуванні, утвердження соціальної справедливості, демократії, реалізації державно-приватного партнерства.

За час навчання студенти оволодіють знаннями таких фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Обов'язкові дисципліни

Економіка

Психологія управління

Вступ до спеціальності та методологія наукових досліджень

Цикл професійної підготовки

Обов'язкові дисципліни

Державне управління

Правове забезпечення державного регулювання

Державна служба

Організація діяльності державного службовця

Соціальна і гуманітарна політика

Управління ресурсами та антикризове управління

Політологічні аспекти державного управління

Вибіркові дисципліни

Регіональне управління та місцеве самоврядування в Україні

Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі

Державна політика: аналіз та механізми впровадження

Публічна політика як соціальне явище

Управління в державних інституціях        

Керівник в органах державного управління та місцевого самоврядування

Публічна політика і управління

Політичні інститути та процеси публічної політики

Моделі місцевого самоврядування розвинутих країн світу

Підходи до викладання та навчання

Застосування різноманітних методів навчання, у тому числі активних форм (тренінгів з командною роботою, технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, мережі ІНТЕРНЕТ) сприяють максимальній підготовці до управлінської діяльності; поглиблене вивчення іноземної мови з використанням провідних закордонних методик, надання можливості спілкування з носіями мови – закордонними фахівцями; надання можливостей для здобуття належних навичок управлінської культури та ділового спілкування і комунікацій, риторики і підготовки публічного виступу, ведення переговорів, розв'язання конфліктів, ділового етикету.

Передбачена дослідницька робота з актуальних проблем публічного управління та адміністрування, організація комунікативних науково-практичних заходів, публікація наукових статей, апробація результатів досліджень на наукових конференціях та семінарах.

Продовження освіти

Можливість навчатися в аспірантурі та отримання наукового ступеню доктора філософії з економічних наук.

Професійні права

Отримання диплому магістра публічного управління та адміністрування згідно з Державним класифікатором професій дають змогу виконувати зазначену професійну роботу і займати посади:

-                спеціаліст з державних закупівель;

-                референт керівника;

-                консультант Президента України;

-                керівник кадрової служби;

-                керівник служби міністра;

-                спеціаліст державної служби;

-                експерт з суспільно-політичних питань;

-                працівник апарату Верховної Ради України;

-                керівник прес-служби (центральні органи державної влади);

-                начальник головного управління (місцеві органи державної влади);

-                професіонал з корпоративного управління;

-                начальник відділу кадрів;

-                начальник відділу соціального розвитку;

-                менеджер по підбору, забезпеченню та використанню персоналу;

-                працівник адміністративного апарату державних, комерційних та некомерційних організацій;

-                керівник прес-служби (центральні органи державної влади);

-                керівник служби міністра;

-                начальник головного управління (місцеві органи державної влади);

-                менеджер по персоналу;

-                менеджер підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;

-                спеціаліст державної служби;

-                інспектор пенсійного фонду;

-                державний соціальний інспектор;

-                радник (органи державної влади);

-                менеджер з реклами;

-                експерт з регулювання соціально-трудових відносин;

-                фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

-                фахівець з питань зайнятості;

-                науковий співробітник;

-                відповідальний працівник банку;

-                професіонал з інтелектуальної власності;

-                фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою тощо.