Ректорат Тел/Факс:    +38 (0619) 43-04-09 Приймальна комісія:    +38 (0619) 43-00-29 Деканати:    +38 (0619) 43-06-22 Адреса:    72311 Запорізька обл. м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Будь-яка економічно розвинена країна не в змозі процвітати без фахівців фінансової та банківської сфери, діяльністю яких є область фінансових операцій (спрямування фінансових потоків, управління капіталом, аналіз стану фінансової і господарської діяльності підприємства), фінансове посередництво, розробка інвестиційних програм та проектів, проведення різних форм та видів страхування, здійснення банківських операцій та застосування методів і технологій роботи на фондових ринках.

Рейтинг цієї професії впродовж багатьох років залишається незмінно високим, адже необхідність здійснення роботи за такими видами економічної діяльності у сфері ринкових відносин та державного регулювання пояснюють високий попит на фахівців спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Професія фінансиста з’явилася з виникненням державності і, як наслідок, державної скарбниці, якій було потрібно грамотне управління. Раніше фінансистом міг стати будь-хто, хто вмів поводитися з капіталами з метою їх збільшення. Наприклад, до одних із перших банкірів можна віднести знаменитих тамплієрів. Скарби їх ордена не знайдені до сьогоднішніх днів, а є вони не чим іншим, як вигідним капіталовкладенням.

Термін «finansia» виник у ХШ-ХV ст. в торговельних містах Італії та спочатку визначався як «грошовий платіж». У подальшому термін одержав міжнародне розповсюдження та почав вживатись як поняття, пов’язане з системою грошових відносин між населенням і державою з приводу створення державних фондів грошових коштів.

У сучасній Україні дана професія з’явилася і стала популярною досить недавно.

Майбутній фахівець з даної спеціальності повинен: мати аналітичний склад розуму, стратегічне мислення, гарну пам’ять та бути відповідальним, уважним, зосередженим, рішучим, дисциплінованим, цілеспрямованим та організованим.

Можливі напрями працевлаштування фахівців спеціальності

Існують широкі можливості для працевлаштування випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»: фінансові відділи підприємств та організацій усіх організаційно-правових форм та форм власності, банківські установи, фінансові управління державних адміністрацій, біржі, органи державного казначейства, бюджетні установи, страхові та інвестиційні компанії, державна податкова служба України, посередницькі підприємства, консалтингові організації, пенсійний фонд України, оціночні компанії, бюро технічної інвентаризації, кредитні спілки, митна служба.

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ

В процесі навчання молодший спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування здобуває:

1) знання про:

- методи формування та аналізу механізму реалізації фінансової політики;

- порядок формування доходів і фінансування видатків бюджету, особливості функціонування фінансів домогосподарств;

- основні поняття і категорії фінансів, основи побудови фінансової системи;

- економічну природу страхування, структуру страхового та фінансового ринків;

- основи оціночної діяльності в Україні та за кордоном;

- методологію та інструментарій побудови економіко-математичних і статистичних моделей;

- регулювання фінансових ризиків;

- умови забезпечення ефективності фінансових відносин;

- особливості функціонування фінансового ринку;

- діяльність фінансових інституцій;

- оптимізації міжбюджетних відносин;

- основи побудови світових фінансових систем.

2) вміння та навички:

- здійснювати фінансовий аналіз економічної ситуації в країні;

- класифікувати структуру бюджету як об’єкта управління;

- застосовувати принципи, методи і процедури визначення вартості об’єктів оцінки при купівлі-продажу у сферах оподаткування, банківської, страхової, фінансово-інвестиційної діяльності підприємств;

- застосовувати сучасні інструменти фінансового управління у сферах оподаткування, банківської, страхової, фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання;

- аналізувати бюджет домогосподарства, доходи та видатки суб’єктів господарювання.

Перелік дисциплін, що вивчаються молодшим спеціалістом з фінансів, банківської справи та страхування

Основу освітньої програми підготовки майбутніх молодших спеціалістів з фінансів, банківської справи та страхування складають дисципліни, що формують загальні та спеціальні компетентності.

Циклом дисциплін загальної підготовки передбачена ґрунтовна фундаментальна, гуманітарна та природничо-наукова підготовка, що передбачає поглиблення знань з філософії, історії України, психології, соціології, екології, історії української культури, основ правознавства, економічної теорії, вищої математики, інформатики та комп’ютерної техніки, інформаційних систем та технологій, іноземної мови, української мови, політології, безпеки життєдіяльності, основ охорони праці; опанування навичок логічного мислення, аналізу та інтерпретації текстів та наукових досліджень.

Цикл дисциплін спеціальної підготовки повністю відповідає сучасним вимогам роботодавців і насичений актуальними дисциплінами. Освітня програма підготовки фахівців за рівнем молодший спеціаліст передбачає вивчення таких нормативних дисциплін циклу спеціальної підготовки:

Банківські операції. Метою вивчення дисципліни є вивчення основних ланок банківської діяльності, пов’язаних з кредитно-розрахунковим обслуговуванням суб’єктів господарської діяльності, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг. Навчальна дисципліна «Банківські операції» спрямована на висвітлення актуальних питань, які розкривають сутність банку, порядок його створення, його функції, принципи організації, ресурси банку, механізм здійснення банківських операцій та послуг, підходи до оцінки діяльності банків, проблеми законодавчого регулювання та ліцензування їх діяльності в Україні.

Казначейська справа. Мета вивчення навчальної дисципліни полягає в формуванні у майбутніх фахівців-фінансистів системи базових знань з теорії та практичних механізмів функціонування казначейської системи та порядку здійснення операцій з бюджетними ресурсами. У процесі вивчення дисципліни розглядається основне коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес; сутність та організація платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів, казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, облік та звітність про виконання бюджетів, контроль у системі казначейства; історичні аспекти становлення та розвитку національного казначейства, його структура та функції.

Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках. Метою вивчення навчальної дисципліни є формування знань із бухгалтерського обліку та звітності в банках, набуття вмінь і навичок з підготовки та використання облікової інформації для аналітичної діяльності й обґрунтування управлінських рішень у банківській діяльності. Дисципліна розглядає теоретичні та практичні аспекти відображення в обліковій системі банків касових, розрахункових, депозитних, кредитних, інвестиційних, лізингових, валютних та інших операцій, а також доходів і витрат, пов’язаних з їх проведенням; склад, зміст та структуру банківської фінансової звітності, її характеристику; оновлені вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правових щодо методологічних засад бухгалтерського обліку банківських операцій.

Страхові послуги. Мета вивчення навчальної дисципліни – оволодіння студентами теоретико-методичними та практичними навичками забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страховому захисті, а також формування знань щодо змісту та організації роботи страховиків. Вивчення дисципліни «Страхові послуги» передбачає визначення об’єктивної необхідності страхових послуг, з’ясування раціональної організації роботи страховика по реалізації страхових послуг; дослідження сутності страхових послуг, що надаються фізичним і юридичним особам в галузі майнового, особистого страхування та страхування відповідальності; вивчення методів організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг та методів розрахунку страхових тарифів та платежів; застосування на практиці умов надання страхових послуг в галузі майнового та особистого страхування, страхування відповідальності; набуття навиків складання страхових договорів з будь-якого ліцензованого виду страхування.

Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах. Основною метою вивчення дисципліни є формування знань з організації та функціонування інформаційних систем і технологій у фінансових і банківських установах України, а також вивчення організації й методології автоматизованого розв’язання комплексів фінансових задач з урахуванням сучасної практики фінансової діяльності, обліку та звітності в Україні, а також міжнародних стандартів і нормативів у цій галузі знань. У результаті вивчення дисципліни студенти набувають знань про: основи сучасних інформаційних технологій, що використовуються на підприємствах, у фінансових та кредитних установах; сучасний стан та напрямок розвитку інформаційних систем, комп’ютерної техніки та програмних засобів; сучасні методи і засоби роботи фінансиста в умовах використання нових інформаційних технологій; основи автоматизації задач управління; та навичок з: розв’язування типових виробничих задач з використанням інформаційних технологій; роботи в локальних та глобальних комп’ютерних мережах, з інформаційними системами, що використовуються на підприємствах та фінансово-кредитних установах в режимі кваліфікованого користувача.

Економіка підприємства. Головним завданням даної дисципліни є ознайомлення студентів з основами ринкової економіки підприємства, з методами раціонального використання ресурсів та управління підприємством з метою отримання максимального прибутку. В процесі вивчення дисципліни студент набуває: знань про організацію функціонування підприємств, забезпечення їх ефективності та конкурентоспроможності; навичок з проведення аналізу різних сфер діяльності підприємства (основних фондів, персоналу, технологій, витрат, прибутків та рівня конкуренції на ринку).

Фінанси підприємства. Завданням дисципліни є формування цілісної системи знань про сутність і форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин в суспільстві, механізм функціонування і впливу фінансів, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів і інститутів, основи формування і функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи. У процесі вивчення дисципліни розглядаються основи організації фінансів підприємств різних форм власності та господарювання; порядок проведення грошових розрахунків підприємств з різними суб'єктами господарювання та державою; порядок формування, методи планування, розподіл та використання фінансових результатів на підприємстві; обчислення податкових платежів підприємств до бюджету та соціальних фондів; розрахунок потреби підприємства в основних засобах і оборотних коштах та забезпечення їх ефективного використання; порядок отримання підприємствами кредитів та повернення їх комерційним банкам; розрахунок основних показників оцінки фінансового стану підприємств; прогнозування основних фінансових показників, складання фінансових планів, розробка операційного та фінансового бюджетів на підприємстві; виявлення фінансової кризи, подолання банкрутства та проведення фінансової санації на підприємстві.

Бухгалтерський облік. Метою вивчення дисципліни є вивчення нормативно-правового забезпечення, організаційно-теоретичних та методологічних основ бухгалтерського обліку на підприємствах, а також основ формування бухгалтерської звітності господарюючих суб’єктів. Вивчення дисципліни передбачає дослідження ролі обліку в системі управління і контролю в умовах ринкової економіки, набуття знань про теоретичні основи предмету і методу, техніки, форм і організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві відповідно до чинних нормативних документів, формування облікової інформації на рахунках бухгалтерського обліку процесів постачання, виробництва і реалізації, теорію і практику ведення бухгалтерського обліку необоротних активів, оборотних матеріальних активів, грошових коштів і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат і формування фінансових результатів, складання фінансової звітності на підприємствах різних форм власності і видів господарської діяльності, порядок формування виробничих витрат і методику калькулювання собівартості продукції.

Статистика. Мета вивчення дисципліни – формування теоретичних згань та практичних навичок практичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння методами статистичного аналізу, формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ.Вивчення дисципліни «Статистика» дозволить студентам ознайомитись з основними прийомами і методами оцінки масових соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві взагалі та в Україні зокрема, вивчити вітчизняний та світовий досвід у здійсненні статистичних досліджень.

Податкова система. Завдання вивчення дисципліни «Податкова система» полягає в теоретичній і практичній підготовці студентів з основ правильного розуміння закономірностей у сфері податкових відносин. Під час вивчення дисципліни студенти розглядають: питання еволюції податків, їх сутність та види, організацію податкової системи та обліку платників, стратегії і тактики податкової політики та її ефективність, податковий механізм, непрямі та прибуткові податки, плату за землю, екологічний податок, інші ресурсні платежі та інші податки і збори, спеціальні податкові режими, питання податкової оптимізації та ухиляння від сплати податків, методичні підходи до визначення податкового навантаження, організаційно-законодавчого забезпечення усунення подвійного оподаткування.

Фінанси. Завдання дисципліни є формування цілісної системи знань про сутність і форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин у суспільстві, механізм функціонування і впливу фінансів, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інституцій, засади формування і функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи. Під час вивчення дисципліни «Фінанси» розглядаються принципи побудови фінансової системи України, структура та функції окремих її сфер та ланок; дослiджується сутнiсть, змiст i призначення державного та мiсцевих бюджетів, податків та податкової системи України; придiляється увага органiзацiї та функцiонуванню фiнансiв у рiзних галузях економiки, характеризуються їх взаємовiдносини із бюджетом.

Гроші та кредит. Завдання дисципліни – дати майбутнім фахівцям знання щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «кредит», розкрити зміст основних теорій грошей, понять грошового обігу, грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин, тобто сформувати в студентів теоретичну базу для подальшого оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів у системі регулювання економіки України. У результаті вивчення дисципліни студенти набувають знань про: сутність грошей та кредиту, їхньої ролі та функцій у функціонуванні товарного виробництва, ринкову економіку України, актуальні та складні питань грошового обігу та кредитування.

Бюджетна система. Метою викладання дисципліни є: надання знань про сутність і роль бюджетної системи в економічному і соціальному розвитку країни, опанування студентами методологічних основ побудови та розвитку бюджетної системи і її складових за допомогою бюджетного процесу, що втілюється в суб’єктивних діях держави – законах і політиці, спрямованих на досягнення конкретних цілей бюджетного регулювання. У процесі вивчення дисципліни особлива увага приділяється вивченню теоретичних засад функціонування бюджету, умовам його збалансованості шляхом застосування сучасних методів управління державними фінансами, розвитку та реформуванню бюджетної системи держави на основі бюджетної децентралізації з метою підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів та зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування України.

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності за ОКР «молодший спеціаліст» - статистик-обліковець та контрольний службовець, що займається фінансовими операціями, касир в банках та інкасатор.

БАКАЛАВР З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ

В процесі навчання бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування здобуває:

1) знання про:

- сутність та значення основних базових теоретичних понять з фінансів, грошей та кредиту;

- сутність державних фінансів, їхній склад та принципи функціонування;

- економічний зміст державного бюджету, державного боргу України та особливості побудови фінансів державних підприємств;

- порядок обчислення та сплати податків і платежів в Україні;

- сутність фінансів підприємств та фінансових ресурсів;

- роль і закономірності функціонування фінансів, грошей та кредиту на мікро- і макрорівнях у сучасних умовах функціонування економіки;

- сучасні тенденції розвитку фінансових відносин держави, суб’єктів господарювання та домогосподарств;

- принципи взаємодії та управління окремими ланками фінансової системи;

- сутність грошових надходжень, фінансових результатів діяльності підприємств та методи їх розрахунку;

- порядок обчислення і сплати податкових платежів підприємства;

- методичні підходи щодо оцінки показників ліквідності, ділової активності та фінансової стійкості підприємства;

- нові виклики та потенційні загрози для фінансової безпеки бізнесу.

- склад та структуру фінансових ресурсів страхових організацій, порядок формування та розміщення страхових резервів;

- специфіку формування власного та залученого капіталу страховика; сутність та призначення страхових резервів, порядок їхнього формування та використання;

- особливості оподаткування страхових організацій податком на прибуток;

- критерії оцінювання фінансового стану страховиків, їхню фінансову надійність, стійкість та платоспроможність;

- джерела надходжень і напрямки використання коштів фондів соціального страхування та особливості надання соціальних послуг з кожного виду соціального страхування;

- механізми управління діяльністю фондів соціального страхування та механізму сплати ЄСВ, його позитивні моменти та наслідки;

- загальний порядок розрахунків матеріального забезпечення та фінансування соціальних послуг з кожного виду соціального страхування.

2) вміння та навички:

- оперувати основними фінансовими категоріями, які характеризують складові державних фінансів;

- розраховувати стан бюджету держави та боргового навантаження на економіку країни;

- оцінювати сучасний стан і перспективи розвитку державних фінансів України та їхніх окремих складових;

- аналізувати і структурувати проблеми функціонування фінансових відносин держави та інших суб’єктів господарювання;

- визначати джерела формування фінансових ресурсів підприємства;

- оцінювати порядок формування грошових надходжень і фінансових результатів підприємства;

- розраховувати грошові надходження підприємства, фінансові результати його роботи, показники рентабельності;

- оцінювати результати та ефективність бізнес-плану;

- оцінювати фінансову звітність підприємства для прийняття ефективних конструктивних управлінських рішень;

- визначати рівень податкового навантаження на діяльність підприємства та розробляти заходи щодо його зниження;

- оцінювати стан фінансової безпеки держави та обґрунтовувати заходи щодо запобігання кризовим явищам, нейтралізувати ризики та загрози, які можуть з’являтися у фінансовій та економічній сферах;

- виявляти проблеми, перешкоди та нові виклики і небезпеки, що можуть виникати на шляху функціонування конкретних фінансових установ та знаходити і пропонувати шляхи та методи їх усунення і успішного подолання.

- користуватися законодавчо-нормативними актами, які регулюють фінансові основи страхової діяльності;

- здійснювати аналіз статистичних даних з надання страхових послуг вітчизняними та зарубіжними страховиками;

- аналізувати обсяги фінансових ресурсів, що формуються страховиками від надання страхових послуг, від фінансової та інвестиційної діяльності страховиків;

- обчислювати прибутки від страхової діяльності та застосовувати ставки податку на прибуток;

- оцінювати фінансовий стан страхової організації, її рентабельність, стійкість, надійність та платоспроможність;

- працювати з законодавчими актами, діючими інструкціями та нормативами матеріалами щодо організації соціального захисту населення;

- обґрунтовувати та аналізувати характерні ознаки різних видів соціального страхування, зокрема на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, нещасними випадками на виробництві та професійних захворювань, пенсійного та медичного страхування;

- проводити розрахунки щодо фінансування соціальних виплат за рахунок коштів фондів соціального страхування, в тому числі пенсійного.

Перелік дисциплін, що вивчаються бакалавром з фінансів, банківської справи та страхування

Основу освітньої програми підготовки майбутніх бакалаврів з фінансів, банківської справи та страхування складають дисципліни, що формують загальні та професійні компетентності.

Циклом дисциплін загальної підготовки передбачена ґрунтовна фундаментальна, гуманітарна та природничо-наукова підготовка, що передбачає поглиблення знань з філософії, історії України та історії української культури, іноземної мови, української мови, вищої математики, економічної теорії, інформатики та комп’ютерної техніки, інформаційних систем та технологій, політології, психології, соціології, екології, правознавства, безпеки життєдіяльності; опанування навичок логічного мислення, аналізу та інтерпретації текстів та наукових досліджень.

Цикл дисциплін професійної підготовки повністю відповідає сучасним вимогам роботодавців і насичений актуальними дисциплінами. Освітня програма підготовки фахівців за ступенем бакалавр передбачає вивчення таких нормативних дисциплін циклу професійної підготовки:

Економіка підприємства. Головним завданням даної дисципліни є ознайомлення студентів з основами ринкової економіки підприємства, з методами раціонального використання ресурсів та управління підприємством з метою отримання максимального прибутку. В процесі вивчення дисципліни студент набуває: знань про організацію функціонування підприємств, забезпечення їх ефективності та конкурентоспроможності; навичок з проведення аналізу різних сфер діяльності підприємства (основних фондів, персоналу, технологій, витрат, прибутків та рівня конкуренції на ринку).

Менеджмент. Мета вивчення дисципліни: формування знань з питань сучасного управлінського мислення у менеджерів системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями и спеціальних знань у галузі менеджменту, практичних навичок, умінь та інших компетенцій щодо менеджменту організацій. Під час вивчення дисципліни: досліджується сутність менеджменту, його місце та функції в системі управління, зміст об'єктивних законів менеджменту, що визначають порядок формування, функціонування і розвиток системи управління організаціями, етапи розвитку менеджменту, зародження і еволюція вітчизняної управлінської думки; приділяється увага висвітленню найважливіших підходів і методів сучасного менеджменту, його форм у системі підприємницького управління.

Маркетинг. Завданням дисципліни «Маркетинг» є надання студентам цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань і практичних навичок за основними напрямами маркетингової діяльності: дослідженням, комплексним аналізом та прогнозуванням ринку, розробкою стратегії маркетингу й інструментів її реалізації (товарної та цінової політики, політики розподілу, комунікативної політики, контролю маркетингової діяльності). У процесі викладання дисципліни особливу увагу звернено на стратегічне планування, проведення маркетингових досліджень, аналіз споживчих ринків, поведінку покупців, сегментування ринку, а також асортиментну, цінову, збутову політику та базові стратегії інтегрованої маркетингової комунікації.

Гроші та кредит. Завдання дисципліни – дати майбутнім фахівцям знання щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «кредит», розкрити зміст основних теорій грошей, понять грошового обігу, грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин, тобто сформувати в студентів теоретичну базу для подальшого оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів у системі регулювання економіки України. У результаті вивчення дисципліни студенти набувають знань про: сутність грошей та кредиту, їхньої ролі та функцій у функціонуванні товарного виробництва, ринкову економіку України, актуальні та складні питань грошового обігу та кредитування.

Фінанси. Завдання дисципліни є формування цілісної системи знань про сутність і форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин у суспільстві, механізм функціонування і впливу фінансів, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інституцій, засади формування і функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи. Під час вивчення дисципліни «Фінанси» розглядаються принципи побудови фінансової системи України, структура та функції окремих її сфер та ланок; дослiджується сутнiсть, змiст i призначення державного та мiсцевих бюджетів, податків та податкової системи України; придiляється увага органiзацiї та функцiонуванню фiнансiв у рiзних галузях економiки, характеризуються їх взаємовiдносини із бюджетом.

Бухгалтерський облік. Метою вивчення дисципліни є вивчення нормативно-правового забезпечення, організаційно-теоретичних та методологічних основ бухгалтерського обліку на підприємствах, а також основ формування бухгалтерської звітності господарюючих суб’єктів. Вивчення дисципліни передбачає дослідження ролі обліку в системі управління і контролю в умовах ринкової економіки, набуття знань про теоретичні основи предмету і методу, техніки, форм і організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві відповідно до чинних нормативних документів, формування облікової інформації на рахунках бухгалтерського обліку процесів постачання, виробництва і реалізації, теорію і практику ведення бухгалтерського обліку необоротних активів, оборотних матеріальних активів, грошових коштів і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат і формування фінансових результатів, складання фінансової звітності на підприємствах різних форм власності і видів господарської діяльності, порядок формування виробничих витрат і методику калькулювання собівартості продукції.

Економіка праці і соціальні трудові відносини. Метою дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і практичних умінь студентів щодо системного оцінювання діяльності організацій з позицій ефективного використання фактора праці, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів для розвитку соціуму, забезпечення цілеспрямованого використання трудового потенціалу суспільства. Основними питаннями курсу є наступні: ринок праці; продуктивність праці, її фактори і резерви, вимір і планування; оцінка трудового внеску працівників підприємства; сутність і види норм праці, принципи і методи нормування праці; сутність, види, форми заробітної плати, їхня організація і планування; форми організації і стимулювання праці; оцінка трудового потенціалу підприємства, зайнятість, колективний трудовий спір, колективний договір та угода й інші.

Міжнародна економіка. Метою даної дисципліни є вивчення системи міжнародної економіки та об'єктивних етапів і принципів її розвитку, отримання знань щодо умов, форм, методів та основного інструментарію міжнародної економічної взаємодії, а також на розвиток уміння і навичок аналізу зовнішньоекономічної політики України у процесі інтеграції її у сучасні світогосподарські структури. Під час вивчення дисципліни розглядаються наступні питання: загальні питання міжнародної економіки, міжнародних економічних відносин, міжнародного поділу праці, у тому числі класифікація країн сучасного світу за різними критеріями; форми міжнародних економічних відносин, а саме: міжнародна торгівля, міжнародне інвестування, міжнародні кредитні та валютні відносини, міжнародна трудова міграція та міжнародні науково-технічні відносини; форми, види та особливості міжнародних розрахунків й відзерркалення їх у статтях платіжного балансу; економічна інтеграція, передумови, цілі та наслідки міжнародної економічної інтеграції, характеристика та особливості розвитку основних інтеграційних об’єднань країн; сутність, основні ознаки та наслідки процесу глобалізації, основні глобальні проблеми та шляхи їх вирішення.

Статистика. Мета вивчення дисципліни – формування теоретичних згань та практичних навичок практичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння методами статистичного аналізу, формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ.Вивчення дисципліни «Статистика» дозволить студентам ознайомитись з основними прийомами і методами оцінки масових соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві взагалі та в Україні зокрема, вивчити вітчизняний та світовий досвід у здійсненні статистичних досліджень.

Регіональна економіка. Мета дисципліни - формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів. Вивчення дисципліни передбачає: вивчення основ науки про регіональну економіку, продуктивні сили країни та фактори, що пов'язані з екологічними процесами і навколишнім середовищем, ефективне використання наявного економічного потенціалу в регіонах, комплексне розміщення продуктивних сил, їх оптимальна територія, організація, включаючи аспекти конверсії і диверсифікації виробництва.

Банківська система.Метою і завданням цієї дисципліни є теоретично та на практиці ознайомити студентів з основними елементами банківської системи, операціями банку, особливостями роботи центрального банку як головної складової банківської системи. В процесі викладання дисципліни вивчаються наступні питання: питання становлення та розвитку, особливості будови, функції та елементи банківських систем; діяльність національного банку України та особливості формування й реалізації грошово-кредитної політики; сучасний інструментарій державного регулювання банківської системи; організація, здійснення, забезпечення та регулювання банківської діяльності.

Бюджетна система. Метою викладання дисципліни є: надання знань про сутність і роль бюджетної системи в економічному і соціальному розвитку країни, опанування студентами методологічних основ побудови та розвитку бюджетної системи і її складових за допомогою бюджетного процесу, що втілюється в суб’єктивних діях держави – законах і політиці, спрямованих на досягнення конкретних цілей бюджетного регулювання. У процесі вивчення дисципліни особлива увага приділяється вивченню теоретичних засад функціонування бюджету, умовам його збалансованості шляхом застосування сучасних методів управління державними фінансами, розвитку та реформуванню бюджетної системи держави на основі бюджетної децентралізації з метою підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів та зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування України.

Податкова система. Мета вивчення дисципліниформування сучасного економічного мислення та системи глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань оподаткування, а також фінансових відносин, пов'язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту з метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів. Під час вивчення дисципліни студенти розглядають: питання еволюції податків, їх сутність та види, організацію податкової системи та обліку платників, стратегії і тактики податкової політики та її ефективність, податковий механізм, непрямі та прибуткові податки, плату за землю, екологічний податок, інші ресурсні платежі та інші податки і збори, спеціальні податкові режими, питання податкової оптимізації та ухиляння від сплати податків, методичні підходи до визначення податкового навантаження, організаційно-законодавчого забезпечення усунення подвійного оподаткування.

Страхування. Мета вивчення дисципліни: надання знань та практичних навиків щодо страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, функціонування та аналізу страхового ринку. Вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами теоретичних знань і набуття практичних навичок, потрібних для якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які володіють професійними знаннями, необхідними в ринкових умовах, формування економічного мислення та «страхової культури».

Фінанси підприємств. Мета вивчення дисципліни - формування у студентів системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємства. У процесі вивчення дисципліни розглядаються основи організації фінансів підприємств різних форм власності та господарювання; порядок проведення грошових розрахунків підприємств з різними суб'єктами господарювання та державою; порядок формування, методи планування, розподіл та використання фінансових результатів на підприємстві; обчислення податкових платежів підприємств до бюджету та соціальних фондів; розрахунок потреби підприємства в основних засобах і оборотних коштах та забезпечення їх ефективного використання; порядок отримання підприємствами кредитів та повернення їх комерційним банкам; розрахунок основних показників оцінки фінансового стану підприємств; прогнозування основних фінансових показників, складання фінансових планів, розробка операційного та фінансового бюджетів на підприємстві; виявлення фінансової кризи, подолання банкрутства та проведення фінансової санації на підприємстві.

Фінансовий ринок. Мета вивчення дисципліниотримання студентами усіх фахових спрямувань теоретичних знань з основних принципів організації й функціонування фінансового ринку, економічної сутності й призначення специфічних товарів, що обертаються на фінансовому ринку – грошей та цінних паперів, видах фінансових угод, методів фінансових розрахунків, а також необхідних практичних навичок щодо управління фінансовими інвестиціями в сучасних умовах. Вивчення дисципліни передбачає: визначення місця фінансового ринку у фінансовій системі; обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів як засобів взаємодії учасників ринку та розкриття особливостей обігу різних видів цінних паперів; визначення суті інфраструктури фінансового ринку, її значення для забезпечення виконання ринком своїх функцій та виявлення особливостей діяльності професійних учасників, фондових бірж, посередників в Україні; розкриття основних відмінностей обігу різних видів цінних паперів; обґрунтування необхідності державного регулювання фінансового ринку з урахуванням специфіки економічного й соціального розвитку України.

Інвестування. Основною метою вивчення дисципліни є формування системи знань теорії та практики прийняття рішень у сфері обґрунтування інвестиційної стратегії, виборі напрямів та форм інвестування та вивчення найсуттєвіших характеристик процесу інвестування у національній економічній системі. Вивчення дисципліни передбачає: визначення сутності та теоретичних основ інвестування; оволодіння методичним інвестиційним інструментарієм; формування знань щодо фінансового, реального, інноваційного та іноземного інвестування; набуття умінь правильно визначати джерела та методи фінансування інвестиційної діяльності та ін.

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності за освітнім ступенем «бакалавр» - директор (керівник) малого підприємства (фірми), економіст, економіст з фінансової роботи, економіст з податків і зборів, брокер, дилер, маклер біржовий, агент страховий, інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей, інспектор кредитний, інспектор обмінного пункту, інспектор-ревізор, інспектор, ревізор, державний податковий інспектор, інспектор з контролю за цінами, ревізор-інспектор податковий, інспектор з експорту, методист, методист з економічної освіти, викладач-стажист.

МАГІСТР З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ

В процесі навчання магістр з фінансів, банківської справи та страхування здобуває:

1) знання про:

- основні показники, що характеризують фінансовий стан комерційних банків, та основні підходи до формування оптимальної структури ресурсів комерційних банків;

- сутність поняття «страховий менеджмент» та особливості його організації в страхових компаніях;

- методика оцінки фінансового стану страхової компанії;

- сутність, складові та принципи функціонування фінансового менеджменту;

- методика планування оптимальної структури портфеля цінних паперів та розрахунків оптимальної структури джерел фінансування інвестиційних проектів;

- науково-теоретичні основи та прикладні джерела у сфері організації та функціонування фінансів ринкових суб’єктів господарювання, фінансування капіталовкладень та здійснення інвестицій, специфіка фінансового і страхового ринку, фінансово-кредитної сфери.

2) вміння та навички:

- розраховувати показники рентабельності, фінансової стійкості та ліквідності комерційних банків;

- коригувати цілі, завдання та програми банку залежно від кон’юнктури ринку;

- аналізувати рейтингові позиції комерційного банку та кон’юнктуру ринку банківських послуг, а також аналізувати стратегії банку на обраному сегменті ринку;

- оцінювати діяльність страхової компанії на ринку в умовах нестабільності;

- демонструвати застосування різних підходів при оптимізації управлінських рішень у побудові страхового бізнесу;

- застосовувати принципи та методи розрахунку фінансових активів, прийоми та методи систематизації й аналізу фінансових послуг;

- розуміти теоретико-організаційні та правові засади діяльності фінансових посередників; принципи формування і механізми використання фінансових ресурсів посередниками;

- проводити аналіз спірних питань у сфері фінансів на рівні мікроекономіки, проблем і тенденцій створення капіталу й інвестування, доводити й підтверджувати доцільність фінансових рішень ринкових господарюючих суб’єктів, специфіку діяльності учасників фінансових ринків, страхових компаній і грошово-кредитних інститутів.

Перелік дисциплін, що вивчаються магістром з фінансів, банківської справи та страхування

Основу освітньої програми підготовки майбутніх магістрів з фінансів, банківської справи та страхування складають дисципліни, що формують загальні та професійні компетентності.

Циклом дисциплін загальної підготовки передбачена ґрунтовна фундаментальна, гуманітарна та природничо-наукова підготовка, що передбачає поглиблення знань з глобальної економіки, методології наукових досліджень, моделювання в управлінні соціально-економічними системами; опанування навичок логічного мислення, аналізу та інтерпретації текстів та наукових досліджень.

Цикл дисциплін професійної підготовки повністю відповідає сучасним вимогам роботодавців і насичений актуальними дисциплінами. Освітня програма підготовки фахівців за ступенем магістр передбачає вивчення таких нормативних дисциплін циклу професійної підготовки:

Фінансовий менеджмент. Метою дисципліни є формування теоретичних знань і практичних навичок фінансового управління підприємствами різних організаційно-правових форм та різних форм власності в умовах ринкової економіки, стратегічного та оперативно-тактичного фінансового менеджменту, а також опанування основних підходів щодо вибору, обґрунтування та реалізації найбільш ефективних фінансових рішень у процесі управління. Під час вивчення даної дисципліни  розглядаються наступні питання: теоретичні основи фінансового менеджменту; система забезпечення фінансового менеджменту; управління грошовими потоками на підприємстві; оцінювання фінансового стану підприємства; управління прибутком підприємства; управління оборотними та необоротними активами; вартість та оптимізація структури капіталу; управління реальними та фінансовими інвестиціями; внутрішньофірмове фінансове планування та прогнозування; антикризове фінансове управління підприємством.

Страховий менеджмент. Метою вивчення дисципліни «Страховий менеджмент» є формування у майбутніх фахівців системи знань з питань теоретичної розробки та практичного застосування конкретних механізмів управління бізнес-процесами страхових компаній з метою ефективного використання наявного потенціалу та врахуванням фінансових інтересів всіх учасників страхового ринку. Дисципліна «Страховий менеджмент» спрямована на підготовку магістрів з фінансів, банківської справи та страхування, які повинні знати теорію і методологічні засади управління страховими організаціями та їхніми структурними підрозділами з метою використання цих знань у процесі безпосередньої роботи в страховому бізнесі або здійсненні зі страховиками господарських, контрольних та інших відносин, притаманних відповідним суб’єктам фінансової системи.

Управління банківською діяльністю. Метою викладання навчальної дисципліни є формування теоретико-економічного підходу до проблем, завдань і методів банківського менеджменту, а також безпосереднє вивчення конкретних заходів щодо аналізу й управління банківською діяльністю. Посібник складається з чотирьох розділів. Під час вивчення даної дисципліни  розглядаються наступні питання: економічна сутність процесу хеджування, загальні підходи до управління активами і пасивами банку, базові положення геп-менеджменту; теоретичні основи та особливості функціонування фінансових інструментів, незалежно від виду активу, який покладено в їх основу; методи хеджування відсоткового й валютного ризиків за допомогою строкових фінансових угод, а також підходи до їх ціноутворення.

Фінансова аналітика у банку. Дисципліна спрямована на підготовку фінансових аналітиків, здатних на високому професійному рівні здійснювати аналітичні дослідження в фінансово-банківській галузі, розробляти та впроваджувати на ринку нові фінансові інструменти та банківські продукти, надавати аналітичне обґрунтування управлінських рішень. У процесі вивчення дисципліни особлива увага приділяється сучасними методами збору та обробки інформації, що стосується бізнес сфери, а саме фінансової її частини, оцінюванню ризиків, моделюванню та прогнозуванню бізнес-процесів, а також соціально-економічних явища на основі сучасних технологій.

Ринок фінансових послуг. Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок у галузі фінансових послуг — специфічної сфери грошових відносин, які виникають у процесі руху фінансових фондів між державою, юридичними та фізичними особами за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів. Під час вивчення дисципліни студенти набувають знань про: суть, значення та структуру ринку фінансових послуг; специфіку та види фінансових послуг, механізми їх надання; суть андеррайтингових, агентських, лізингових та факторингових послуг; основи брокерської та дилерської діяльності; прийоми та методи використання основних та похідних фінансових інструментів на ринку фінансових послуг; основні види та механізми укладання угод на ринку фінансових послуг; роль фінансових посередників в укладанні угод тощо.

Бюджетний менеджмент. Метою навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент» є вивчення функцій фінансових органів, органів законодавчої та виконавчої влади щодо бюджету та прийомів і методів, які використовують ці органи в процесі керування бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають при постійному русі бюджетних потоків. Під час вивчення даної дисципліни розглядаються наступні питання: сутність та складові бюджетного менеджменту; предмет та завдання дисципліни; структура бюджету держави як об’єкта управління; органи оперативного управління бюджетом; бюджетне планування; виконання бюджету; облік виконання бюджету; звітність про виконання бюджету; контроль за виконанням бюджету; світовий досвід бюджетного менеджменту.

Управління фінансовими ризиками. Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знань основних положень теорії і практики ризик-менеджменту в сфері фінансових взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності. У процесі вивчення дисципліни особлива увага приділяється теоретичним засадам і найважливішим сторонам управління фінансовими ризиками в сучасних умовах, розглядаються політико-економічний ризик в системі ризик-менеджменту, управління інвестиційними ризиками, ризиком неплатоспроможності, кредитним ризиком, ризиком на іпотечному ринку, фінансовими ризиками у банківській діяльності, відсотковим ризиком, ризиком ліквідності, валютними ризиками та ризиками на ринку строкових угод.

Платіжні системи. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців професійних компетентностей щодо визначення особливостей і правил функціонування міжнародних і національних платіжних систем. Викладання даної дисципліни передбачає розгляд та вивчення таких питань: сутність платіжних систем та особливості їх функціонування; історія тa етапи розвитку карткових платіжних систем; сутність системи масових електронних платежів та їх розбудова в Україні; функціонування систем електронних міжбанківських розрахунків в Україні; аналіз міжнародних платіжних систем; сутність електронних грошей, аналіз електронних платіжних систем в Інтернеті.

Проектне фінансування. Метою викладання навчальної дисципліни «Проектне фінансування» є формування у студентів знань з методології та інструментарію організації проектного фінансування на основі законодавства України з урахуванням вітчизняних та іноземних наукових досліджень. Під час вивчення даної дисципліни розглядаються наступні питання: суспільна потреба у проектному фінансуванні, теоретичні засади та організація процесу проектного фінансування, складові, установи та суб’єкти проектного фінансування, напрямки проектного фінансування.

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності за освітнім ступенем «магістр» - керівник (директор, начальник та ін.) департаменту (центру, відділення, дирекції, комплексу та ін.) (банківська діяльність), керуючий (директор, інший керівник) комерційним банком, керуючий (директор, інший керівник) установою мережі Національного банку України, керівник служби, керівник регіонального структурного підрозділу, керівник структурного підрозділу - головний спеціаліст, керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.), керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.),начальник служби (митні органи),начальник контрольно-ревізійного відділу, фахівець, фахівець з біржових операцій, фахівець з фінансово-економічної безпеки, директор (начальник, інший керівник) підприємства, директор фінансовий, заступник директора з фінансових питань,начальник фінансового відділу,головний економіст,економіст з фінансової роботи,аудитор,фахівець з біржових операцій, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, аналітик (банківська діяльність), аналітик з кредитування, науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій), науковий співробітник (біржові операції), науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій), науковий співробітник-консультант (біржові операції), викладач вищого навчального закладу.