Ректорат Тел/Факс:    +38 (0619) 43-04-09 Приймальна комісія:    +38 (0619) 43-00-29 Деканати:    +38 (0619) 43-06-22 Адреса:    72311 Запорізька обл. м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2

051«Економіка»

На протязі тривалого часу однією з найпопулярніших серед професій залишається професія «економіст». Економіст або фахівець з ефективної економічної діяльності є, за своєю суттю, універсальною професією, оскільки поєднує в собі риси таких професій як бухгалтер, маркетолог, фінансист, менеджер, тому працевлаштування таких фахівців можливе майже в будь-якій сфері.

Економіст – це фахівець в сфері економіки, який займається розробкою системи бюджетування в компанії, контролює виконання бюджету і веде періодичну і управлінську звітність.

До основних обов’язків фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» в більшості компаній та організацій можна віднести: управління, аналіз, планування і вдосконалення діяльності компанії; розрахунок потреби в кадрах, контроль оплати праці, виплат, доплат і заохочень працівників; прогноз і планування грошового бюджету; розробка бізнес-плану; поліпшення фінансового становища організації; укладання контрактів.

Професія економіста з’явилась сотні років тому, виникнення якої спричинила поява товарно-грошових відносин. Словом «oiconomia» древні греки позначали управління господарством (oicos - домогосподарство, будинок і nomas - закон). Таким чином, цей термін можна вживати для позначення теорії і практики найбільш ефективного господарювання.

За минулі сторіччя функції економіста помітно змінилися і розширилися. Сьогодні економісти працюють за кількома напрямами: економіст-бухгалтер, інженер-економіст, менеджер-економіст, економіст-фінансист, економіст-аналітик, економіст з праці.

Майбутній фахівець з даної спеціальності повинен володіти наступними особистими якостями: хороша логічна та математична пам’ять, уважність, посидючість, терпіння і комунікабельність, старанність, акуратність, здатність обробляти великий обсяг інформації, концентрація уваги, розвинені аналітичні здібності, відповідальність, мати організаторські здібності, уміти грамотно викласти свою точку зору. Для успішної побудови кар’єри в області економіки фахівець повинен впевнено поводитися з ПК, мати знання в бухгалтерському обліку і податковому законодавстві, великим плюсом є володіння англійською мовою.

Можливі напрями працевлаштування фахівців спеціальності

Сфери працевлаштування фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» досить широка: структури державного і місцевого управління, товарні біржі, банки, фінансові структури, підприємства ресторанного і готельного бізнесу, підприємства та організації різних форм власності, науково-дослідні інститути.

БАКАЛАВР З ЕКОНОМІКИ

В процесі навчання бакалавр з економіки здобуває:

1) знання про:

-            теоретичні, економічні та правові засади функціонування підприємства як суб’єкта підприємницької діяльності;

-            найновітніші досягнення теорії та практики управління підприємствами та організаціями як відкритими соціально-економічними утвореннями;

-            фундаментальні основи організації господарської діяльності сучасних підприємств;

-            сучасні технології розробки управлінських рішень, їх обґрунтування та впровадження у бізнес-практику;

-            принципи формування системи економічного управління на підприємстві;

-            засоби формування інвестиційного портфеля підприємства та його оптимізації;

-            принципи та механізми ресурсного забезпечення господарської діяльності підприємства, формування витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств.

-                     ефективно користуватися методами аналізу використання ресурсів та оцінювання результатів господарської діяльності підприємства та його підрозділів;

-                     застосовувати в практичній діяльності сучасні методи управління витратами;

-                     використовувати методологію і прикладний інструментарій оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів;

-                     аналізувати ефективність використання персоналу, основних засобів, оборотних коштів, інвестиційних ресурсів, організації виробничої діяльності та інноваційних процесів;

-                     обґрунтовувати загальні тактичні та стратегічні управлінські рішення з різних аспектів господарської діяльності;

-                     розробляти плани розвитку підприємства та інноваційно-інвестиційні проекти різних напрямків;

-                     запобігати кризовим проявам, нейтралізувати ризики та загрози у виробничо-комерційній діяльності підприємства;

-                     визначати напрямки та обґрунтовувати загальний механізм здійснення реструктуризації підприємств та організацій;

-                     виконувати розрахунки ключових параметрів діяльності підприємства і виявляти закономірності його розвитку;

-                     економічно обґрунтовувати доцільність управлінських рішень стратегічного й оперативного характеру;

-                     складати операційні і фінансові бюджети підприємства та оцінювати їх виконання;

-                     аналізувати фінансовий стан підприємства, розробляти рішення щодо управління прибутком і грошовими потоками, формувати структуру капіталу.

Перелік дисциплін, що вивчаються бакалавром з економіки

Основу освітньої програми підготовки майбутніх бакалаврів з економіки складають дисципліни, що формують загальні та професійні компетентності.

Циклом дисциплін загальної підготовки передбачена ґрунтовна фундаментальна, гуманітарна та природничо-наукова підготовка, що передбачає поглиблення знань з філософії, історії України та історії української культури, іноземної мови, української мови, вищої математики, економічної теорії, інформатики та комп’ютерної техніки, інформаційних систем та технологій, політології, психології, соціології, екології, правознавства, безпеки життєдіяльності; опанування навичок логічного мислення, аналізу та інтерпретації текстів та наукових досліджень.

Цикл дисциплін професійної підготовки повністю відповідає сучасним вимогам роботодавців і насичений актуальними дисциплінами. Освітня програма підготовки фахівців за ступенем бакалавр передбачає вивчення таких нормативних дисциплін циклу професійної підготовки:

Економіка підприємства. Головним завданням даної дисципліни є ознайомлення студентів з основами ринкової економіки підприємства, з методами раціонального використання ресурсів та управління підприємством з метою отримання максимального прибутку. В процесі вивчення дисципліни студент набуває: знань про організацію функціонування підприємств, забезпечення їх ефективності та конкурентоспроможності; навичок з проведення аналізу різних сфер діяльності підприємства (основних фондів, персоналу, технологій, витрат, прибутків та рівня конкуренції на ринку).

Менеджмент. Мета вивчення дисципліни: формування знань з питань сучасного управлінського мислення у менеджерів системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями и спеціальних знань у галузі менеджменту, практичних навичок, умінь та інших компетенцій щодо менеджменту організацій. Під час вивчення дисципліни: досліджується сутність менеджменту, його місце та функції в системі управління, зміст об'єктивних законів менеджменту, що визначають порядок формування, функціонування і розвиток системи управління організаціями, етапи розвитку менеджменту, зародження і еволюція вітчизняної управлінської думки; приділяється увага висвітленню найважливіших підходів і методів сучасного менеджменту, його форм у системі підприємницького управління.

Маркетинг. Завданням дисципліни «Маркетинг» є надання студентам цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань і практичних навичок за основними напрямами маркетингової діяльності: дослідженням, комплексним аналізом та прогнозуванням ринку, розробкою стратегії маркетингу й інструментів її реалізації (товарної та цінової політики, політики розподілу, комунікативної політики, контролю маркетингової діяльності). У процесі викладання дисципліни особливу увагу звернено на стратегічне планування, проведення маркетингових досліджень, аналіз споживчих ринків, поведінку покупців, сегментування ринку, а також асортиментну, цінову, збутову політику та базові стратегії інтегрованої маркетингової комунікації.

Гроші та кредит. Завдання дисципліни – дати майбутнім фахівцям знання щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «кредит», розкрити зміст основних теорій грошей, понять грошового обігу, грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин, тобто сформувати в студентів теоретичну базу для подальшого оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів у системі регулювання економіки України. У результаті вивчення дисципліни студенти набувають знань про: сутність грошей та кредиту, їхньої ролі та функцій у функціонуванні товарного виробництва, ринкову економіку України, актуальні та складні питань грошового обігу та кредитування.

Фінанси. Завдання дисципліни є формування цілісної системи знань про сутність і форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин у суспільстві, механізм функціонування і впливу фінансів, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інституцій, засади формування і функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи. Під час вивчення дисципліни «Фінанси» розглядаються принципи побудови фінансової системи України, структура та функції окремих її сфер та ланок; досліджується сутність, зміст i призначення державного та місцевих бюджетів, податків та податкової системи України; приділяється увага органiзацiї та функціонуванню фiнансiв у різних галузях економіки, характеризуються їх взаємовідносини із бюджетом.

Бухгалтерський облік. Метою вивчення дисципліни є вивчення нормативно-правового забезпечення, організаційно-теоретичних та методологічних основ бухгалтерського обліку на підприємствах, а також основ формування бухгалтерської звітності господарюючих суб’єктів. Вивчення дисципліни передбачає дослідження ролі обліку в системі управління і контролю в умовах ринкової економіки, набуття знань про теоретичні основи предмету і методу, техніки, форм і організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві відповідно до чинних нормативних документів, формування облікової інформації на рахунках бухгалтерського обліку процесів постачання, виробництва і реалізації, теорію і практику ведення бухгалтерського обліку необоротних активів, оборотних матеріальних активів, грошових коштів і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат і формування фінансових результатів, складання фінансової звітності на підприємствах різних форм власності і видів господарської діяльності, порядок формування виробничих витрат і методику калькулювання собівартості продукції.

Економіка праці і соціальні трудові відносини. Метою дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і практичних умінь студентів щодо системного оцінювання діяльності організацій з позицій ефективного використання фактора праці, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів для розвитку соціуму, забезпечення цілеспрямованого використання трудового потенціалу суспільства. Основними питаннями курсу є наступні: ринок праці; продуктивність праці, її фактори і резерви, вимір і планування; оцінка трудового внеску працівників підприємства; сутність і види норм праці, принципи і методи нормування праці; сутність, види, форми заробітної плати, їхня організація і планування; форми організації і стимулювання праці; оцінка трудового потенціалу підприємства, зайнятість, колективний трудовий спір, колективний договір та угода й інші.

Міжнародна економіка. Метою даної дисципліни є вивчення системи міжнародної економіки та об'єктивних етапів і принципів її розвитку, отримання знань щодо умов, форм, методів та основного інструментарію міжнародної економічної взаємодії, а також на розвиток уміння і навичок аналізу зовнішньоекономічної політики України у процесі інтеграції її у сучасні світогосподарські структури. Під час вивчення дисципліни розглядаються наступні питання: загальні питання міжнародної економіки, міжнародних економічних відносин, міжнародного поділу праці, у тому числі класифікація країн сучасного світу за різними критеріями; форми міжнародних економічних відносин, а саме: міжнародна торгівля, міжнародне інвестування, міжнародні кредитні та валютні відносини, міжнародна трудова міграція та міжнародні науково-технічні відносини; форми, види та особливості міжнародних розрахунків й відзерркалення їх у статтях платіжного балансу; економічна інтеграція, передумови, цілі та наслідки міжнародної економічної інтеграції, характеристика та особливості розвитку основних інтеграційних об’єднань країн; сутність, основні ознаки та наслідки процесу глобалізації, основні глобальні проблеми та шляхи їх вирішення.

Статистика. Мета вивчення дисципліни – формування теоретичних згань та практичних навичок практичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння методами статистичного аналізу, формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ. Вивчення дисципліни «Статистика» дозволить студентам ознайомитись з основними прийомами і методами оцінки масових соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві взагалі та в Україні зокрема, вивчити вітчизняний та світовий досвід у здійсненні статистичних досліджень.

Регіональна економіка. Мета дисципліни - формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів. Вивчення дисципліни передбачає:вивчення основ науки про регіональну економіку, продуктивні сили країни та фактори, що пов’язані з екологічними процесами і навколишнім середовищем, ефективне використання наявного економічного потенціалу в регіонах, комплексне розміщення продуктивних сил, їх оптимальна територія, організація, включаючи аспекти конверсії і диверсифікації виробництва.

Стратегія підприємства. Основною метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами теоретичних засад стратегічного планування, оволодіння навичками та інструментарієм стратегічного аналізу, методами і підходами формування стратегій підприємства. У процесі вивчення дисципліни студент здобуває: знання з опрацювання моделі стратегічної поведінки суб’єктів господарювання на ринку; уміння використання у процесі опрацювання моделі стратегічної поведінки підприємства конкретних форм прояву економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва; навички діагностики внутрішнього стану підприємства, виявлення сильних і слабких сторін у ході конкурентної боротьби та формування власного конкурентного статусу, забезпечення контролінгу щодо виконання стратегії.

Організація виробництва. Мета навчальної дисципліни – дати розгорнуту уяву про виробничий процес, про його взаємозв’язок із законами, принципами організації праці робітників, а також ознайомити майбутніх фахівців з прогресивними вітчизняними та зарубіжними схемами й методами організації виробництва. Під час вивчення дисципліни розглядаються наступні питання: поняття суттєвості виробництва та виробничих систем; особливості виробничих та технологічних процесів, організаційних типів виробництва; розрахунки і шляхи скорочення тривалості виробничого циклу; характеристики методів організації виробництва; просторове розташування процесу виробництва, його технічного обслуговування та регулювання; організація, вимірювання та раціоналізація трудових процесів; сучасні підходи до проектування нових виробів, технологічна підготовка та методи їх освоєння виробництвом; формування якості і забезпечення конкурентоспроможності продукції (послуг); перепроектування виробничих систем.

Економіка та організація інноваційної діяльності. Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування знань і навичок раціональної організації та економічного обґрунтування напрямків інноваційної діяльності підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку економіки. Вивчення дисципліни передбачає:вивчення інноваційних процесів, методологічних основ побудови системи менеджменту інновацій, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики; опанування практичних методів стратегічного управління інноваціям, методів маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах.

Проектний аналіз. Мета вивчення: формування системи знань з методології аналізу проектних рішень, розробки і обґрунтування проектів для задоволення суспільних та особистих потреб в умовах обмежених ресурсів. Навчальна дисципліна «Проектний аналіз» системно і повною мірою розкриває зміст базових принципів і методів сучасного аналізу інвестиційно-інноваційних проектів та програм, процедур ухвалення рішення в проектному аналізі, можливостей здійснення проектів та виробничих програм з погляду їх маркетингового обґрунтування й технічних можливостей.

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Мета вивчення дисципліни: надання знань про методи, техніку та інструментарій, необхідний для обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків, засвоєння навиків адаптації та впровадження господарських рішень у практичну діяльність в умовах ризику. При викладанні дисципліни особлива увага приділяється таким питанням: особливості прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику, оцінка підприємницьких, інвестиційних ризиків та управління ризиками, методологія розрахунку показників, які використовують для оцінки ризиків.

Потенціал і розвиток підприємства. Метою вивчення дисципліни є засвоєння понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів; набуття знань про закономірності, принципи та особливості формування, розвитку, конкурентоспроможності потенціалу підприємства як збалансованого інтегрованого утворення. При викладанні дисципліни розглядаються такі питання: сутність формування потенціалу підприємства в умовах ринкової економіки, теоретичні та методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства і його елементів, зокрема, нерухомості, рухомого майна, нематеріальних активів підприємства, бізнесу.

Планування і контроль на підприємстві. Метою вивчення дисципліни є надання студентам ґрунтовних теоретичних знань та практичних навичок з питань планування і контролю основних напрямків діяльності підприємства в умовах функціонування ринкових відносин, озброєння майбутніх фахівців сучасною науковою методологією, передбачення економічних наслідків управлінських рішень, та їх обґрунтування на підставі використання принципів і методів планування, з метою забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки виробництва. Під час вивчення дисципліни студенти повинні: опанувати форми, методи і процес планування та контролю; вивчити структуру і технології розроблення типових планів щодо економічного і соціального розвитку підприємства, склад показників і методики їх розрахунку, оптимізації виробничої програми.

Управління витратами. Мета вивчення дисципліни – набути знань про закономірності формування витрат за видами, центрами відповідальності та носіями для мінімізації їх рівня та обґрунтування оптимальних господарських рішень. В результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати, які на підприємстві є витрати, де і як вони формуються, яким має бути їх контроль, як впливати на їх величину; вміти виявляти фактори, що зумовлюють рівень витрат, обчислювати їх величину за видами, місцями та носіями, аналізувати вплив структури і динаміки витрат на прибуток підприємства.

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності за освітнім ступенем «бакалавр» - директор (керівник) малого підприємства (фірми), економіст, фахівець в галузі праці та зайнятості, дилер, брокер, агент (страховий), агент (торговельний), помічник керівника підприємства (установи, організації), статистик-обліковець та конторський службовець, що займається фінансовими операціями, методист, методист з економічної освіти, викладач-стажист.

МАГІСТР З ЕКОНОМІКИ

В процесі навчання магістр з економіки здобуває:

1) знання про:

-            філософські засади, сучасні тенденції і закономірності глобальної економіки;

-            принципи побудови і використання економетричних моделей, оцінку їх параметрів для пояснення поведінки досліджуваних економічних явищ;

-            тенденції та закономірності розвитку глобальної економіки;

-            методи аналізу і прогнозування розвитку економіки України в умовах глобалізації;

-            основні соціально-економічні показники діяльності підприємства, галузі, регіону і економіки в цілому;

-            прийняття рішень щодо перспектив, умов та можливостей роботи підприємств;

-            комплексний підхід до аналітичної оцінки діяльності підприємства, кількісної характеристики і якісної ідентифікації стану підприємств;

-            норми законодавства в галузі інноваційного розвитку підприємництва;

-            концептуальні засади управління сучасним підприємством на основі принципів контролінгу, координації і спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємства на досягнення оперативних та стратегічних цілей;

-            теоретико-методологічні основи організації та функціонування податкової системи в межах податкової політики держави;

-            ефективне управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання;

-            методичний апарат та інструментарій економічної діагностики для дослідження підприємства за різними аспектами його діяльності в конкурентному середовищі;

-            методичний інструментарій управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

-            застосовувати науково обґрунтовані методи аналізу і прогнозування розвитку економіки України в умовах глобалізації;

-            будувати економетричні моделі при вивченні та прогнозуванні економічних явищ і процесів;

-            здійснювати моніторинг ефективності рішень у сфері економічної політики та реалізації макрополітики, оцінювати ефективність програм соціально-економічного розвитку;

-            здійснювати ефективне управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання;

-            впроваджувати інструменти активізації інноваційного потенціалу на підприємстві;

-            розробляти і впроваджувати програми підвищення конкурентоспроможності виробництва на основі нестандартного підходу до вирішення управлінських завдань;

-            вишукувати нові ринкові можливості для впровадження креативно-інноваційних розробок;

-            використовувати методичний апарат та інструментарій економічної діагностики для дослідження підприємства за різними аспектами його діяльності в конкурентному середовищі;

-            самостійно виконувати фінансово-економічні розрахунки, пов’язані з аналізом і обґрунтуванням доцільності створення підприємств та їх об’єднань;

-            застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств, операційною і інвестиційною діяльністю, визначати стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання;

-            прогнозувати розвиток економічних явищ і процесів на рівні держави, регіонів, галузей, окремих ринків, підприємств, споживчого попиту з використанням сучасних технологій обробки інформації;

-            виконувати регулювання економічної діяльності підприємства, володіти навичками застосування методів для обґрунтування економічно ефективних управлінських рішень;

-            володіти навичками організаційної та консультативної роботи.

Перелік дисциплін, що вивчаються магістром з економіки

Основу освітньої програми підготовки майбутніх магістрів з економіки складають дисципліни, що формують загальні та професійні компетентності.

Циклом дисциплін загальної підготовки передбачена ґрунтовна фундаментальна, гуманітарна та природничо-наукова підготовка, що передбачає поглиблення знань з глобальної економіки, методології наукових досліджень, моделювання в управлінні соціально-економічними системами; опанування навичок логічного мислення, аналізу та інтерпретації текстів та наукових досліджень.

Цикл дисциплін професійної підготовки повністю відповідає сучасним вимогам роботодавців і насичений актуальними дисциплінами. Освітня програма підготовки фахівців за ступенем магістр передбачає вивчення таких нормативних дисциплін циклу професійної підготовки:

Економічне управління підприємством. Мета дисципліни: формування у студентів знань про закономірності змін економічних параметрів діяльності підприємства, умінь і навичок застосування методів та інструментарію для обґрунтування економічно ефективних управлінських рішень. Вивчення дисципліни передбачає: вивчення системних характеристик економічного управління підприємством; оволодіння бюджетуванням як однією з найпоширеніших технологій економічного управління підприємством; набуття вмінь використовувати методи та інструменти фінансового менеджменту для управлінських рішень.

Управління проектами. Мета навчальної дисципліни – формування у майбутніх фахівців належних практичних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації проектів з метою досягнення ефективного існування та розвитку підприємства. Після вивчення дисципліни студент повинен знати: теоретичні основи управління проектами, основні функції управління проектами, способи організації управління проектами та планування змісту проекту, джерела ресурсного забезпечення проекту, ризики, що виникають при управлінні проектами, системи контролю за виконанням проекту; вміти: планувати зміст проекту, контролювати хід виконання проекту, формувати команду проекту, користуватися пакетами прикладних програм для управління проектами.

Конкурентоспроможність підприємства. Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні в майбутніх фахівців компетентності щодо об’єктивних закономірностей, механізмів та особливостей сучасної конкуренції та конкурентоспроможності підприємства, а також набуття ними практичних навичок та вмінь аналізу конкурентних переваг, діагностики рівня конкурентоспроможності підприємства, розроблення та реалізації заходів щодо її нарощування. Під час вивчення дисципліни основна увага акцентується на: ідентифікації всіх видів конкурентних переваг, якими володіє підприємство, визначенні тих, що необхідно досягнути в майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності; використанні чинників конкурентоспроможності для створення конкурентних переваг підприємства; розрахунках, пов’язаних з оцінюванням рівня конкуренції в галузі; визначенні масштабів конкурентного галузевого середовища підприємства й оцінюванні розташування сил на ринку; обґрунтовуванні організаційно-технічних рішень щодо підвищення якості продукції і продуктивності виробництва; економічному обґрунтуванні та конкретизації функції управління конкурентоспроможністю підприємства; моделях та методиці оцінювання конкурентоспроможності підприємства.

Інтелектуальний бізнес. Мета дисципліни: формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних умінь організації, управління, економічного обґрунтування напрямів розвитку і забезпечення успішного функціонування інтелектуального бізнесу. При викладанні дисципліни розглядаються такі питання:сутність та види інтелектуального бізнесу, основи управління таким бізнесом, значення інтелектуальної власності, роль її правового захисту, сутність комерціалізації інтелектуальної діяльності, механізм здійснення інвестицій в інтелектуальний бізнес.

Управління потенціалом підприємства. Метою вивчення дисципліни «Управління потенціалом підприємства» є засвоєння теоретичних і прикладних знань про методи і процеси управління формуванням, функціонуванням та розвитком потенціалу підприємства як збалансованої соціально-економічної системи. Після вивчення дисципліни студент повинен знати: основні поняття управління потенціалом підприємства за умов глобалізації економіки і посилення конкуренції на ринку; сутність конкурентоспроможності потенціалу підприємства та завдання забезпечення успішної діяльності за умов конкуренції на ринку; методичні підходи до оцінювання складових потенціалу підприємства та завдання формування збалансованого потенціалу розвитку підприємства; особливості оцінки та формування потенціалу необоротних і оборотних активів, людських та інтелектуальних ресурсів і бізнесу в цілому; підходи до нарощування та покращення використання потенціалу підприємства і його окремих складових на основі врахування цілей, завдань та перспектив розвитку підприємства.

Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств. Основна мета викладання навчальної дисципліни – закріплення знань з теорії дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств», формування навичок та вміння самостійно аналізувати складні організаційні та виробничі ситуації в об’єднаннях підприємств, приймати обґрунтовуванні ефективні рішення по їх врегулюванню. Вивчення дисципліни передбачає: вивчення теорії і практики господарювання на рівні об’єднання підприємств, конкретних форм і методів господарювання, принципів формування й використання виробничого потенціалу і взаємодії всіх видів ресурсів, організації та ефективності господарсько-комерційної діяльності об’єднання.

Економічна діагностика. Основною метою навчальної дисципліни є надання знань про використання різноманітного методологічного апарату та інструментарію для визначення стану підприємства в ринковому середовищі та опрацювання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення цього стану. Структура вивчення дисципліни включає наступні теми: теоретичні аспекти здійснення економічної діагностики підприємства; методологічний апарат та інструментарій економічної діагностики підприємства;діагностика конкурентоспроможності галузі, підприємств, продукції;діагностика виробничого потенціалу підприємства;оцінка вартості майна підприємств;управлінська діагностика;фінансова діагностика; діагностика економічної безпеки;діагностика економічної культури.

Економічна ефективність інноваційних процесів у промисловості. Мета дисципліни: формування у студентів знань та вмінь щодо забезпечення економічної ефективності інноваційних процесів у промисловості, оцінювання інноваційного потенціалу підприємства, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах. Вивчення дисципліни передбачає: вивчення механізмів управління економічною ефективністю інноваційних процесів у промисловості, забезпеченням результативності формування та використання інноваційного потенціалу підприємств промисловості, ефективного інвестування в інновації; набуття вмінь обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні варіанти управлінських рішень.

Ефективність діяльності підприємств у промисловості. Мета навчальної дисципліни – допомогти студентам отримати ґрунтовні знання щодо основ забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств, формувати в них сучасний підхід до вирішення техніко-технологічних та соціально-економічних проблем підприємства. Зміст викладання навчальної дисципліни включає такі теми: основні відомості щодо основ забезпечення та управління ефективністю діяльності промислових підприємств, технології управління ефективністю діяльності підприємства, обґрунтування механізмів використання економічних важелів підвищення ефективності підприємств у промисловості, державного регулювання і підтримки доходів промислових підприємств.

Наукова організація нормування праці. Основним завданням дисципліни є набуття студентами сучасних уявлень про сутність і значення нормування праці, організацію нормування праці на державному й галузевому рівнях та на рівні підприємства, нормативно-законодавче регулювання питань з нормування праці і формування на базі отриманих теоретичних знань практичних навичок кваліфікованого аналізу стану нормування праці, розробки заходів щодо його вдосконалення на підприємствах різноманітних форм власності. Вивчення навчальної дисципліни передбачає: здобуття в узагальненому вигляді значного обсягу сучасних теоретичних і практичних знань у галузі нормування праці; отримання загальних науково-методичних основ вирішення проблем встановлення міри праці та вироблення чітких практичних навичок конкретних розрахунків її величини у відповідних умовах виробництва.

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності за освітнім ступенем «магістр» - головний економіст, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з договірних та претензійних робіт, економіст з планування, економіст з фінансової роботи, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, директор (начальник, інший керівник) підприємства,директор з економіки, керівник служби, керівник регіонального структурного підрозділу, керівник структурного підрозділу - головний спеціаліст, керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.),керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.), фахівець з ефективності підприємництва, інженер з організації керування виробництвом,консультант з ефективності підприємництва, фахівець з фінансово-економічної безпеки, науковий співробітник (економіка), науковий співробітник-консультант (економіка), викладач вищого навчального закладу.