Ректорат Тел/Факс:    +38 (0619) 43-04-09 Приймальна комісія:    +38 (0619) 43-00-29 Деканати:    +38 (0619) 43-06-22 Адреса:    72311 Запорізька обл. м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2

071 «Облік і оподаткування»

Не втрачає лідируючих позицій в рейтингу найбільш затребуваних професій – професія «бухгалтер». Сьогодні важко уявити жодне успішне підприємство або установу без фахівців даної сфери, адже неможливо вести повноцінну діяльність без бухгалтерського обліку.

Перелік обов’язків бухгалтерів досить широкий: ведення податкового та управлінського обліку, нарахування заробітної плати співробітникам компанії або підприємства, проведення виплат за цивільними договорами, виконання робіт, спрямованих на скорочення витрат на податкові відрахування, здача податкової звітності, участь в проведенні інвентаризації, взаємодія з банками та кредитними організаціями, зовнішньоекономічна діяльність.

Ця професія є однією з найдавніших у світі. Перші бухгалтери працювали за часів існування Стародавньої Індії. Ці фахівці займалися обліком в сільськогосподарському виробництві. Згодом були створені книги про ведення бухгалтерського обліку. Це було в XIV-XV. На особливу увагу серед існуючих друкованих видань заслуговує «Трактат про рахунки і записи», автор якого – великий італійський математик Луки Пачолі.

Слово «бухгалтер» перекладається як книгознавець. Це можна пояснити тим, що в минулі часи прибуткові та видаткові операції записували в спеціально призначену для цього книгу.

Якщо говорити про роль бухгалтерії в Україні, то появою посади бухгалтера ми зобов’язані Петру I.

Роботодавці висувають досить серйозні вимоги до бухгалтерів, адже від роботи даних фахівців залежить результат діяльності компанії. Тому майбутній фахівець зі спеціальності «Облік і оподаткування» повинен володіти наступними якостями: наполегливість, посидючість, терпимість, відповідальність, акуратність, чесність, здатність до самоконтролю, мати хороші пам’ять та математичні здібності, бути з ПК на «ти».

Можливі напрями працевлаштування фахівців спеціальності

Існують широкі можливості для працевлаштування випускників спеціальності«Облік і оподаткування»: бухгалтерські служби, фінансові служби та планово-економічні підрозділи підприємств різних форм власності та різних галузей народного господарства, Державна фінансова інспекція, Державний пенсійний фонд, аудиторські компанії, консалтингові компанії, страхові агентства, податкові інспекції, банківські установи, Державне казначейство.

БАКАЛАВР З ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

В процесі навчання бакалавр з обліку та оподаткування здобуває:

1) знання про:

-            основні термінологічні поняття;

-            основні законодавчі акти та нормативні документи з питань бухгалтерського обліку;

-            роль та значення бухгалтерського обліку як інформаційної системи, в якій відбувається збір, фіксація, обробка та узагальнення інформації про господарські операції підприємства;

-            класифікацію документів бухгалтерського призначення та основні вимоги щодо їх складання та вимоги законодавчих актів щодо порядку та термінів зберігання бухгалтерських документів;

-            методи управлінського обліку для внутрішнього ціноутворення, складання калькуляцій та обґрунтування управлінських рішень;

-            особливості й основні підходи до обліку та контролю витрат, доходів, внутрішнього ціноутворення та фінансових результатів за центрами відповідальності;

-            методи обліку витрат на виробництво і реалізацію продукції та способи калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг);

-            порядок відображення господарських операцій у фінансовому обліку;

-            теоретико-організаційні засади аудиту як форми контролю та правові основи проведення незалежного аудиту;

-            методику організації та здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства;

-            основні засади побудови обліку в системі оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та його законодавчо-нормативного регулювання;

-            теоретичні й правові основи податкового обліку та методику ведення податкового обліку за окремими видами податків та зборів;

-            здатність формувати, аналізувати та інтерпретувати податкову звітність підприємств різних форм власності та використовувати отримані відомості для прийняття управлінських рішень;

-            методику складання податкової звітності за окремими видами податків та зборів і зв’язок між порядком ведення фінансового обліку та нормами податкового законодавства.

-            працювати із законодавчими актами, діючими інструктивними матеріалами щодо організації документообігу та зберігання документів на підприємстві;

-            демонструвати навички складання первинних документів, облікових регістрів, звітних форм та здійснювати групування об’єктів обліку за різними ознаками;

-            складати план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу і зобов’язань та розробляти інформаційні моделі управлінського обліку в системі рахунків;

-            демонструвати навички складання калькуляцій, таблиць зведення витрат за центрами відповідальності та видами продукції;

-            розробляти та здійснювати контроль за виконанням операційних та фінансових бюджетів підприємства;

-            працювати із законодавчими актами, діючими інструктивними матеріалами та нормативами щодо організації та регулювання аудиторської діяльності;

-            застосовувати основні методики проведення аудиту та надання аудиторських послуг;

-            працювати з нормативними документами щодо організації внутрішньогосподарського контролю на підприємстві;

-            застосовувати необхідні аудиторські процедури для виявлення порушень ведення бухгалтерського обліку та формування показників фінансової звітності;

-            складати робочі документи внутрішнього аудитора (ревізора);

-            працювати із законодавчими актами, діючими інструктивними матеріалами та нормативами щодо оподаткування підприємницької діяльності;

-            визначати належні до сплати суми податків, зборів і платежів;

-            оцінювати вплив усіх основних видів податків на фінансово-господарську діяльність підприємства;

-            демонструвати навички складання форм податкової звітності;

-            відображати на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції щодо нараховування та сплати податкових зобов’язань підприємства перед бюджетом.

Перелік дисциплін, що вивчаються бакалавром

з обліку та оподаткування

Основу освітньої програми підготовки майбутніх бакалаврів з обліку та оподаткування складають дисципліни, що формують загальні та професійні компетентності.

Циклом дисциплін загальної підготовки передбачена ґрунтовна фундаментальна, гуманітарна та природничо-наукова підготовка, що передбачає поглиблення знань з філософії, історії України та історії української культури, іноземної мови, української мови, вищої математики, економічної теорії, інформатики та комп’ютерної техніки, інформаційних систем та технологій, політології, психології, соціології, екології, правознавства, безпеки життєдіяльності; опанування навичок логічного мислення, аналізу та інтерпретації текстів та наукових досліджень.

Цикл дисциплін професійної підготовки повністю відповідає сучасним вимогам роботодавців і насичений актуальними дисциплінами. Освітня програма підготовки фахівців за ступенем бакалавр передбачає вивчення таких нормативних дисциплін циклу професійної підготовки:

Економіка підприємства. Головним завданням даної дисципліни є ознайомлення студентів з основами ринкової економіки підприємства, з методами раціонального використання ресурсів та управління підприємством з метою отримання максимального прибутку. В процесі вивчення дисципліни студент набуває: знань про організацію функціонування підприємств, забезпечення їх ефективності та конкурентоспроможності; навичок з проведення аналізу різних сфер діяльності підприємства (основних фондів, персоналу, технологій, витрат, прибутків та рівня конкуренції на ринку).

Менеджмент. Мета вивчення дисципліни: формування знань з питань сучасного управлінського мислення у менеджерів системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями и спеціальних знань у галузі менеджменту, практичних навичок, умінь та інших компетенцій щодо менеджменту організацій. Під час вивчення дисципліни: досліджується сутність менеджменту, його місце та функції в системі управління, зміст об'єктивних законів менеджменту, що визначають порядок формування, функціонування і розвиток системи управління організаціями, етапи розвитку менеджменту, зародження і еволюція вітчизняної управлінської думки; приділяється увага висвітленню найважливіших підходів і методів сучасного менеджменту, його форм у системі підприємницького управління.

Маркетинг. Завданням дисципліни «Маркетинг» є надання студентам цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань і практичних навичок за основними напрямами маркетингової діяльності: дослідженням, комплексним аналізом та прогнозуванням ринку, розробкою стратегії маркетингу й інструментів її реалізації (товарної та цінової політики, політики розподілу, комунікативної політики, контролю маркетингової діяльності). У процесі викладання дисципліни особливу увагу звернено на стратегічне планування, проведення маркетингових досліджень, аналіз споживчих ринків, поведінку покупців, сегментування ринку, а також асортиментну, цінову, збутову політику та базові стратегії інтегрованої маркетингової комунікації.

Гроші та кредит. Завдання дисципліни – дати майбутнім фахівцям знання щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «кредит», розкрити зміст основних теорій грошей, понять грошового обігу, грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин, тобто сформувати в студентів теоретичну базу для подальшого оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів у системі регулювання економіки України. У результаті вивчення дисципліни студенти набувають знань про: сутність грошей та кредиту, їхньої ролі та функцій у функціонуванні товарного виробництва, ринкову економіку України, актуальні та складні питань грошового обігу та кредитування.

Фінанси. Завдання дисципліни є формування цілісної системи знань про сутність і форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин у суспільстві, механізм функціонування і впливу фінансів, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інституцій, засади формування і функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи. Під час вивчення дисципліни «Фінанси» розглядаються принципи побудови фінансової системи України, структура та функції окремих її сфер та ланок; дослiджується сутнiсть, змiст i призначення державного та мiсцевих бюджетів, податків та податкової системи України; придiляється увага органiзацiї та функцiонуванню фiнансiв у рiзних галузях економiки, характеризуються їх взаємовiдносини із бюджетом.

Бухгалтерський облік. Метою вивчення дисципліни є вивчення нормативно-правового забезпечення, організаційно-теоретичних та методологічних основ бухгалтерського обліку на підприємствах, а також основ формування бухгалтерської звітності господарюючих суб’єктів. Вивчення дисципліни передбачає дослідження ролі обліку в системі управління і контролю в умовах ринкової економіки, набуття знань про теоретичні основи предмету і методу, техніки, форм і організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві відповідно до чинних нормативних документів, формування облікової інформації на рахунках бухгалтерського обліку процесів постачання, виробництва і реалізації, теорію і практику ведення бухгалтерського обліку необоротних активів, оборотних матеріальних активів, грошових коштів і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат і формування фінансових результатів, складання фінансової звітності на підприємствах різних форм власності і видів господарської діяльності, порядок формування виробничих витрат і методику калькулювання собівартості продукції.

Економіка праці і соціальні трудові відносини. Метою дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і практичних умінь студентів щодо системного оцінювання діяльності організацій з позицій ефективного використання фактора праці, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів для розвитку соціуму, забезпечення цілеспрямованого використання трудового потенціалу суспільства. Основними питаннями курсу є наступні: ринок праці; продуктивність праці, її фактори і резерви, вимір і планування; оцінка трудового внеску працівників підприємства; сутність і види норм праці, принципи і методи нормування праці; сутність, види, форми заробітної плати, їхня організація і планування; форми організації і стимулювання праці; оцінка трудового потенціалу підприємства, зайнятість, колективний трудовий спір, колективний договір та угода й інші.

Міжнародна економіка. Метою даної дисципліни є вивчення системи міжнародної економіки та об'єктивних етапів і принципів її розвитку, отримання знань щодо умов, форм, методів та основного інструментарію міжнародної економічної взаємодії, а також на розвиток уміння і навичок аналізу зовнішньоекономічної політики України у процесі інтеграції її у сучасні світогосподарські структури. Під час вивчення дисципліни розглядаються наступні питання: загальні питання міжнародної економіки, міжнародних економічних відносин, міжнародного поділу праці, у тому числі класифікація країн сучасного світу за різними критеріями; форми міжнародних економічних відносин, а саме: міжнародна торгівля, міжнародне інвестування, міжнародні кредитні та валютні відносини, міжнародна трудова міграція та міжнародні науково-технічні відносини; форми, види та особливості міжнародних розрахунків й відзерркалення їх у статтях платіжного балансу; економічна інтеграція, передумови, цілі та наслідки міжнародної економічної інтеграції, характеристика та особливості розвитку основних інтеграційних об’єднань країн; сутність, основні ознаки та наслідки процесу глобалізації, основні глобальні проблеми та шляхи їх вирішення.

Статистика. Мета вивчення дисципліни – формування теоретичних згань та практичних навичок практичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння методами статистичного аналізу, формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ.Вивчення дисципліни «Статистика» дозволить студентам ознайомитись з основними прийомами і методами оцінки масових соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві взагалі та в Україні зокрема, вивчити вітчизняний та світовий досвід у здійсненні статистичних досліджень.

Регіональна економіка. Мета дисципліни - формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів. Вивчення дисципліни передбачає: вивчення основ науки про регіональну економіку, продуктивні сили країни та фактори, що пов'язані з екологічними процесами і навколишнім середовищем, ефективне використання наявного економічного потенціалу в регіонах, комплексне розміщення продуктивних сил, їх оптимальна територія, організація, включаючи аспекти конверсії і диверсифікації виробництва.

Аналіз господарської діяльності. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом опанування ними необхідних теоретичних знань, умінь та практичних навичок з методології та методики організації і проведення фінансово-економічного аналізу виробничо-експлуатаційної діяльності підприємств та організацій міського господарства. Під час вивчення дисципліни розглядаються наступні питання: теоретичні основи аналізу господарської діяльності; аналіз і прогнозування господарської діяльності підприємства та її результатів; аналіз конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та результативності бізнес-процесів.

Фінансовий облік І. Мета вивчення дисципліни «Фінансовий облік» - опанування теорії і практики ведення обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності. Після вивчення дисципліни студент здобуває знання щодо організації і ведення обліку активів, пасивів, доходів і витрат підприємства на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів.

Фінансовий облік ІІ. Метою вивчення дисципліни «Фінансовий облік ІІ» є формування системи знань з теорії і практики ведення фінансового обліку власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових результатів діяльності на підприємствах різних форм власності. У процесі вивчення дисципліни студенти мають опанувати нормативну базу регулювання фінансового обліку, підходи до визнання, методики оцінки й облікового відображення власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства за національними стандартами бухгалтерського обліку.

Управлінський облік. Метою дисципліни є формування системи наукових знань з організації та методики управлінського обліку для їх використання при підготовці інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень та їх оцінки. Під час вивчення дисципліни розглядаються наступні питання: основні завдання дисципліни «Управлінський облік», суть і прикладний зміст управлінського обліку, основні методи отримання, обробки і використання облікової інформації для цілей контролю, аналізу і управління господарською діяльністю, способи використання облікової інформації для контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства або установи, кількісні методи в управлінському обліку, методика складання кошторисів витрат та кошторисів капітальних вкладень.

Звітність підприємств. Метою викладання навчальної дисципліни «Звітність підприємства» є вивчення складу, структури, змісту та порядку складання й подання фінансової, податкової та статистичної звітності підприємств. У процесі вивчення дисципліни студенти мають вивчити основні законодавчі та нормативні документи, які регламентують звітність підприємств; вивчити зміст, структуру і порядок складання всіх форм звітності, які подає підприємство певним користувачам; пізнати економічну сутність показників звітності, їх місце і роль в оцінюванні діяльності підприємства; вміти готувати (нагромаджувати) необхідну для звітності інформацію; вміти заповнювати будь-які форми звітності; забезпечувати достовірність їх даних і використовувати останні для прийняття відповідних управлінських рішень.

Облік у банках. Метою вивчення дисципліни є формування знань з бухгалтерського обліку і звітності в банках, набуття вмінь та навичок з підготовки й використання облікової інформації для аналітичної діяльності та обґрунтування управлінських рішень у банківському бізнесі. Після вивчення дисципліни студент здобуває знання про: принципи побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в банках; підходи до організації бухгалтерського обліку в банківських установах України; процедури здійснення основних банківських операцій; проблемні питання, пов’язані із функціонуванням системи бухгалтерського обліку в банках; положення інструктивно-нормативних документів НБУ з облікових питань; механізми застосування в обліковій практиці концептуальних принципів МСБО, в основі яких нарахування доходів та витрат, оцінки та переоцінки активів.

Облік у бюджетних установах. Мета викладання дисципліни «Облік у бюджетних установах» - забезпечення високого рівня теоретичних знань та практичних навичок майбутнього фахівця для вирішення завдань бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Під час вивчення дисципліни розглядаються наступні питання: принципи бухгалтерського обліку у бюджетних установах, система фінансового обліку, організація обліку та порядок відображення у фінансовій звітності окремих видів активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат, фінансових результатів.

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті. Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи теоретичних і практичних знань в галузі побудови, функціонування та застосування новітніх інформаційних систем і комп’ютерних технологій для рішення задач бухгалтерського обліку з урахуванням сучасної системи обліку та звітності. Після вивчення дисципліни студент здобуває знання про: інформаційні системи і технології на підприємстві; апаратне і програмне забезпечення інформаційних технологій; створення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємстві; особливості ведення бухгалтерського обліку із застосуванням комп’ютерних програм.

Облік і звітність в оподаткуванні. Мета дисципліни – засвоєння загальних питань щодо організації ведення податкового обліку, розкриття його сутності та змісту основних прикладних категорій; оволодіння практичними навичками ведення податкового обліку і складання податкової звітності, формування показників, які є підставою для взаємовідносин суб’єктів підприємницької діяльності з бюджетом. У процесі вивчення дисципліни студенти повинні ознайомитися з теоретичними та практичними аспектами оподаткування господарчих суб’єктів, освоїти основні процедури з: оформлення первинних документів і облікових регістрів; визначення суми податкових платежів; систематизації і узагальнення облікових даних, потрібних для ухвалення управлінських рішень.

Аудит. Мета викладання дисципліни – формування теоретичних знань, практичних навичок з аудиту, вивчення прийомів аудиту та загальних положень з обліку та контролю господарської діяльності підприємства йвиконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт). Під час вивчення дисципліни розглядаються наступні питання: теоретичні основи організації аудиторської діяльності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, основні принципи організації та побудови фінансово-господарського контролю в країнах ринкової економіки, етапи розвитку методології та методики проведення аудиту в світовій практиці та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності за освітнім ступенем «бакалавр» директор (керівник) малого підприємства (фірми), економіст, агент (податковий), касир (на підприємстві, в установі, організації), касир (в банку), технік з планування, технік з обліку, бухгалтер, касир-експерт, інспектор, інспектор з інвентаризації, інспектор-ревізор, ревізор, методист, методист з економічної освіти, викладач-стажист.

МАГІСТР З ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

В процесі навчання магістр з обліку та оподаткування здобуває:

1) знання про:

-                     теоретичні та правові основи здійснення основних видів фінансово-господарського контролю: ревізії, державного аудиту, незалежного аудиту, судово-бухгалтерської експертизи, контролю власника;

-                     методику організації та здійснення фінансово-господарського контролю за діяльністю підприємства;

-                     теоретичні й правові основи податкового контролю та методику проведення податкового аудиту за окремими видами податків та зборів;

-                     суть та основний інструментарій економічної діагностики, елементи та підходи до оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства;

-                     основні методи та інформаційну базу для проведення фінансового аналізу на підприємстві;

-                     зміст Міжнародних стандартів фінансової звітності, порядок їх застосування та призначення; умови переходу вітчизняних підприємств на ці стандарти.

-                     працювати із законодавчими актами, діючими інструктивними матеріалами та нормативами щодо організації фінансово-господарського контролю;

-                     застосовувати необхідні контрольні процедури для виявлення порушень ведення бухгалтерського обліку та формування показників фінансової звітності;

-                     працювати із законодавчими актами, діючими інструктивними матеріалами та нормативами щодо оподаткування підприємницької діяльності;

-                     застосовувати аналітичні процедури, спрямовані на вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, виявлення чинників негативного впливу на його фінансово-господарську діяльність;

-                     здійснювати аналіз діяльності підприємства на основі фінансово-економічних показників; проводити діагностику певної галузі за різними методами; оцінювати конкурентоспроможність продукції; проводити вертикальний та горизонтальний аналіз балансу підприємства;

-                     розуміти теоретичні, методичні та практичні засади використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела в управлінні підприємством;

-                     застосовувати основні технічні, методичні й організаційні підходи щодо проведення зовнішнього аналізу середовища функціонування підприємства;

-                     здійснювати підготовку бухгалтерської звітності, консультувати управлінський персонал щодо облікової інформації, оцінювати якість облікової інформації та бухгалтерську звітність;

-                     формувати посадові інструкції облікового персоналу, розраховувати нормативну чисельність облікового персоналу; формувати вимоги для забезпечення умов праці облікового персоналу;

-                     складати графіки документообігу та акти на вилучення документів з архіву, організовувати електронний документообіг.

Перелік дисциплін, що вивчаються магістром

з обліку та оподаткування

Основу освітньої програми підготовки майбутніх магістрів з обліку та оподаткування складають дисципліни, що формують загальні та професійні компетентності.

Циклом дисциплін загальної підготовки передбачена ґрунтовна фундаментальна, гуманітарна та природничо-наукова підготовка, що передбачає поглиблення знань з глобальної економіки, методології наукових досліджень, моделювання в управлінні соціально-економічними системами; опанування навичок логічного мислення, аналізу та інтерпретації текстів та наукових досліджень.

Цикл дисциплін професійної підготовки повністю відповідає сучасним вимогам роботодавців і насичений актуальними дисциплінами. Освітня програма підготовки фахівців за ступенем магістр передбачає вивчення таких нормативних дисциплін циклу професійної підготовки:

Адміністрування податків. Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань з теоретичних, методологічних та практичних аспектів адміністрування платежів до бюджетів та цільових державних фондів, мотивації добровільної сплати податків, їх примусового стягнення та застосування мір відповідальності до порушників податкової дисципліни. Опанування дисципліни «Адміністрування податків» спрямоване на формування у студентів навичок роботи у контролюючих установах, а також органах податкового обліку і аудиту суб’єктів господарювання щодо правильності та повноти сплати податків, зборів та податкових платежів до державного та місцевих бюджетів.

Організація бухгалтерського обліку. Основна мета викладання дисципліни є вивчення методик організації бухгалтерського обліку на підприємств різних форм власності та різних галузей народного господарства; набуття практичних навичок складання Наказу про облікову політику підприємства та додатків до нього. Дисципліна «Організація бухгалтерського обліку» забезпечує формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємстві, формування типових підходів, методів та технологій у галузі управління підприємством на рівні професійних вимог зі спеціальності.

Податкова політика. Мета дисципліни: надання студентам знань з питань податкової політики держави, необхідних майбутнім фахівцям для здійснення управління у сфері оподаткування. Вивчення дисципліни у теоретичному аспекті дає змогу студентам оволодіти знаннями щодо податкової політики держави, у прикладному – набути базових положень з методики податкової роботи, сформувати навички проведення розрахунків. Дисципліна орієнтує студентів на практичну діяльність у податковій сфері державного управління, що сприятиме підготовці нової генерації економістів-фахівців, здатних розв’язувати складні макроекономічні проблеми трансформаційної економіки України.

Судово-бухгалтерська експертиза. Мета навчальної дисципліни є: набуття студентами теоретичних знань про процесуальні основи судової експертизи та формування практичних навичок у проведенні експертного дослідження і надання висновку експертом-бухгалтером. Під час вивчення дисципліни висвітлюються теоретичні основи організації судово-бухгалтерської діяльності, економічного контролю з боку правоохоронних органів України, методика і техніка призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи окремих напрямків господарської діяльності підприємств з різними формами власності в умовах ринкової економіки.

Організація і методика аудиту. Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок організації і методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів.Під час вивчення дисципліни розглядаються наступні питання: поняття аудиторської діяльності, її правове забезпечення; суб'єкти й управління аудиторською діяльністю; організація роботи з персоналом; планування аудиторської діяльності; організація надання аудиторських послуг; методика та організація аудиту фінансової звітності; методика проведення аудиту за окремими розділами.

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Метою викладання дисципліни є формування системи знань з підготовки облікової інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством та надання здобувачам вищої освіти знань з теорії та практики вдосконалення господарського механізму поліпшення управління підприємством. Під час вивчення дисципліни висвітлюються: теоретичні основи бухгалтерського обліку; методи бухгалтерського обліку і застосування їх при систематизації облікових даних; міжнародні і національні стандарти обліку для забезпечення достовірною, повною і правдивою інформацією для потреб користувачів; діючі форми ведення бухгалтерського обліку.

Облік у галузях народного господарства. Мета вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» є формування знань у студентів з організації та методики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах та в організаціях різних галузей економічної діяльності. В процесі вивчення дисципліни розглядаються питання організації та ведення бухгалтерського обліку в торговельній діяльності, будівельних та сільськогосподарських підприємствах.

Митна справа. Мета навчальної дисципліни – засвоєння суті та завдань митної справи в Україні, її організації на сучасному етапі, засвоєння правових та фінансових основ управління митною справою, правове регулювання митного контролю і здійснення митного оформлення, що сприятиме усвідомленню необхідності й правомірності сплати мита та інших обов’язкових платежів, специфіки їх дії, та використанню набутих знань у майбутній практичній діяльності. У межах дисципліни «Митна справа» студентам надається системна характеристика основних структурних елементів митної справи у відповідності з внутрішньою структурою митного законодавства та, в першу чергу, його базових джерел - Митного Кодексу України та Закону України «Про Єдиний митний тариф».

Оподаткування суб’єктів господарювання. Метою вивчення навчальної дисципліниє ознайомлення студентів з особливостями оподаткування суб’єктів господарювання в Україні, в тому числі різних галузей економіки; методами оцінки та напрямами управління податковим навантаженням вітчизняного підприємництва; засадами формування регіональної податкової політики на підставі оцінки податкового потенціалу територій; видами пільгового та преференційного оподаткування тощо. Під час вивчення дисципліни висвітлюються: діючі режими оподаткування фінансового-господарської діяльності суб’єктів господарювання в різних галузях економіки України, зокрема особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції, підприємств будівельної галузі, транспортно-експедиторських компаній, туристичної діяльності, банківської діяльності, фінансових установ, нерезидентів, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, неприбуткових організацій (установ), фізичних осіб-підприємців.

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності за освітнім ступенем «магістр» – директор (начальник, інший керівник) підприємства, керівник служби, керівник регіонального структурного підрозділу, керівник структурного підрозділу - головний спеціаліст, керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.), консультант з податків і зборів, директор відділення, начальник філіалу (філії), начальник планово-економічного відділу, головний бухгалтер, головний економіст, економіст, консультант з економічних питань, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з планування, аудитор, начальник служби – головний бухгалтер (митні органи), консультант з податків і зборів, економічний радник, економіст з фінансової роботи, економіст з податків і зборів, економіст з договірних та претензійних робіт, оглядач з економічних питань, науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій), науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій), науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік), викладач вищого навчального закладу.