Ректорат Тел/Факс:    +38 (0619) 43-04-09 Приймальна комісія:    +38 (0619) 43-00-29 Деканати:    +38 (0619) 43-06-22 Адреса:    72311 Запорізька обл. м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2

Хто такий менеджер і чим він займається?

Неможливо уявити сучасне суспільство без менеджерів. Представники цієї професії працюють практично у всіх сферах і на всіх рівнях – від початкової ланки і до керівництва.

Менеджер – це управлінець, людина, яка керує людьми, організовує їх роботу. Професія менеджер має на увазі під собою і самостійну організацію роботи в будь-якій області, і управління групою підлеглих, їх діяльністю. Саме від таких фахівців в великій мірі залежить успіх фірми, її конкурентоспроможність і положення на ринку товарів або послуг, саме менеджери здатні у будь-якій складній ситуації забезпечити підприємству високу ефективність реалізованої практичної діяльності.

Навіщо Вам до нас йти?

За результатами навчання за спеціальністю «Менеджмент» Ви здобудете:

          здатність здійснювати організаційне проектування;

          уміння ефективно організувати групову роботу на основі знань процесів групової динаміки та принципів формування команди;

          здатність прогнозувати та планувати цілі діяльності організації та підрозділів;

          здатність розробляти системи стратегічного, поточного (тактичного) та оперативного контролю діяльності;

          здатність розуміти економічні основи функціонування організації для збору інформації з метою прийняття рішень, планування діяльності та контролю;

          здатність збирати та обробляти первинну інформацію, виявляти загальні тенденції розвитку організації;

          здатність оцінювати результати фінансово-економічної діяльності;

          здатність здійснювати аналізування операційної та інвестиційної діяльності організації, використовувати результати для підготовки управлінських рішень;

          уміння знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідею;

          здатність розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямів діяльності, продукції (товарів, послуг);

          уміння демонструвати знання та уміння здійснювати управлінські функції на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства;

          здатність здійснювати маркетингові дослідження для розробки та реалізації маркетингової політики, організації та контролю маркетингової діяльності;

          здатність проведення рекламних кампаній, презентацій, включаючи роботу на спеціалізованих виставках;

          здатність здійснювати контроль за виконанням рішень та забезпечення виконавчої дисципліни з питань охорони праці, техніки безпеки та екологічної безпеки в організації.

Необхідні навички та знання

Досвід і особисті якості в професії менеджера дуже важливі. Кар'єра управлінця фактично відкрита для професіонала будь-якої спеціалізації.

Базових навичок управління та якостей кілька:

          Техніка ведення переговорів.

          Діловодство.

          Знання в області економіки і соціології.

          Комунікабельність, вміння викликати прихильність до себе людей.

          Організаторські здібності.

          Відмінна пам'ять і логічне мислення.

          Здатність аналізувати інформацію і швидко приймати рішення.

          Стресостійкість.

Тож якщо Ви відчуваєте у собі цей потенціал – на вас чекає цікава і перспективна професія.

Як стати менеджером?

Диплом про закінчення ВУЗу обов'язковий для менеджера, незалежно від сфери діяльності організації.

МІДМУ «КПУ» надає Вам можливість отримати професію менеджера незалежно від того, яку базову освіту Ви маєте на момент прийняття рішення щодо навчання.

Молодший спеціаліст

Молодший спеціаліст в МІДМУ «КПУ» готується для цілеспрямованої організаційно-управлінської діяльності в підрозділах та на підприємствах виробничого та невиробничого напрямку всіх форм власності.

За час навчання студенти спеціальності «Менеджмент» оволодіють знаннями таких фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін:

I. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Історія України

Культурологія

Основи філософських знань

Основи психології

Етика ділового спілкування

Соціологія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Основи правознавства

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання

Релігієзнавство

Логіка

Політологія

II. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

Вища математика

Економічна теорія

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Статистика

Інформатика та комп'ютерна техніка

Основи екології

Безпека життєдіяльності

Економічна теорія (додаток до осн. курсу)

Основи наукових досліджень

Навчальна практика "Вступ до фаху"

III. Цикл професійної та практичної підготовки

Економіка підприємства

Економічний аналіз

Бухгалтерський облік

Фінанси підприємств

Комерційне право

Маркетинг

Менеджмент

Діловодство

Трудове право

Технологія галузі

Організація виробництва

Основи охорони праці 

Практичне навчання:

Навчальна практика в тому числі:

з діловодства

з комп'ютерної техніки

з маркетингу

з організації виробництва

Технологічна практика в тому числі:

з менеджменту

з комп'ютерної техніки

Виробнича практика

Фінанси, гроші та кредит

Державне та регіональне управління

Економетрика

Гігієна та санітарія

Інформаційні системи та технології

Право (Адміністративне та підприємницьке право)

Історія економіки та економічної думки

Оптимізаційні методи і моделі

Міжнародні економічні відносини

Соціально-економічна безпека

Ділова іноземна мова

Підходи до викладання та навчання

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, самостійне навчання, індивідуальні заняття, електронне навчання в системі Moodle.

Лекції, практичні заняття, проектна робота в командах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, курсові роботи, консультації з викладачами, ознайомча та навчальна практика на підприємствах, державний екзамен за фахом.

Продовження освіти

Молодший спеціаліст з менеджменту підготовлений до продовження освіти за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».

Випускники, які отримали за результатами навчання диплом державного зразка молодшого спеціаліста, мають можливість продовжити навчання в МІДМУ «КПУ», починаючи з 3-го курсу програми підготовки бакалавра зі спеціальності «Менеджмент».

 

Професійні права

Молодший спеціаліст з менеджменту має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади:

          помічника керівника;

          референта з основної діяльності;

          секретаря адміністративних органів;

          інспектора з контролю за виконанням доручень;

          інспектора з кадрів;

          організатора з персоналу;

          техніка з підготовки виробництва;

          агента з постачання тощо.

Бакалавр

Бакалавр менеджменту в МІДМУ «КПУ» підготовлений до професійної діяльності в різних економічних структурах, міжгалузевих комплексах, акціонерні товариства, різних господарських товариствах, фінансово-банківських системах, бізнесі та підприємництві.

За час навчання студенти спеціальності «Менеджмент» оволодіють знаннями таких фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін:

1. Цикл соціально-гуманітарної підготовки

Філософія (філософія, логіка, релігієзнавство)

Історія України та української культури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова

Політологія

Риторика

Конфліктологія

Психологія

Валеологія

Діловий етикет та протокол

Етика ділового спілкування

Діловодство

Сучасна українська мова

Соціологія

Світова культура і мистецтво

Паблік рілейшинз

2. Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Вища та прикладна математика

Статистика

Інформаційні системи та технології

Економічна теорія

Регіональна економіка

Екологія

Безпека життєдіяльності (БЖД, основи охорони праці, цивільний захист)

Технологія галузі

Гігієна та санітарія в галузі

Соціально-економічна безпека

Історія економіки та економічної думки

Економетрика

Інформатика

Економічний аналіз

Дослідження операцій

3. Цикл професійної та практичної підготовки

Державне та регіональне управління

Менеджмент і адміністрування

Менеджмент і адміністрування (курсова робота)

Право

Фінанси, гроші та кредит

Економіка і фінанси підприємства

Облік і аудит

Маркетинг

Логістика

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Міжнародні економічні відносини

Практика

Навчальна практика «Вступ до фаху»

Виробнича практика

Контролінг

Оптимізаційні методи і моделі

Інвестування

Прийняття управлінських рішень

Страхування

Комунікативний менеджмент

Організаційна поведінка

Організація діяльності підприємств

Інтернет-комерція

Офісний менеджмент

Економіка праці і соціальні трудові відносини

Стандартизація, сертифікація, метрологія

Аналіз господарської діяльності

Менеджмент торговельного підприємства

Менеджмент торговельного підприємства (курсова робота)

Фінансовий ринок

Економіка торговельного підприємства

Товарознавство продовольчих та непродовольчих товарів

Планування і контроль на підприємстві

Комерційна діяльність підприємств

Технічне забезпечення підприємств на ринку товарів і послуг

Інфраструктура ринку товарів та послуг

Навчальна практика

Підходи до викладання та навчання

Стиль викладання зорієнтовано на проблемно-орієнтоване навчання.

Комбінований підхід до навчання: поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання із використанням тематичних, проблемних, оглядових, у тому числі за участі фахівців-практиків, проведення презентацій, дискусій, застосування методу кейс-стаді із розв’язанням реальних завдань, вирішення розрахунково-аналітичних та творчих задач, робота в малих групах, самостійна робота студентів, підготовка курсових робіт, виробничі практики (в т.ч. навчальний тренінг), консультації викладачів.

Продовження освіти

Бакалавр з менеджменту має можливість навчатися на другому циклі вищої освіти (магістр).

Професійні права

Бакалавр з менеджменту організацій професійно спрямований на виконання функцій первинних управлінських посад в організаціях різних галузей діяльності.

Сферою професійної діяльності бакалавра з менеджменту організацій, згідно отриманої освіти, є прийняття раціональних управлінських рішень в соціально-економічних системах із застосуванням ефективних методів.

Бакалавр з менеджменту організацій здатен обіймати такі посади: 

          помічник керівника малого підприємства без апарату управління;

          помічник керівника підприємства (установи, організації);

          помічник керівника іншого основного підрозділу;

          бренд-менеджер;

          менеджер по роботі з клієнтами (із тендером);

          спеціаліст із управління проектами та програмами в сфері матеріального (нематеріального) виробництва;

          фахівець з корпоративного управління;

          фахівець інфокомунікацій.

За умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька.

Магістр

Підготовка магістра з менеджменту полягає у формуванні фахової компетентності щодо забезпечення ефективного функціонування та розвитку організацій різних форм, видів та галузей, налагодження конструктивної взаємодії між учасниками діяльності та результативного застосування принципів ділового адміністрування.

За час навчання студенти спеціальності «Менеджмент» оволодіють знаннями таких фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін:

1. Цикл професійно орієнтовної гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Договірне право

Методологія і організація наукових досліджень

Цикл професійної та практичної підготовки

Публічне адміністрування

Ділове адміністрування

Менеджмент організацій

Менеджмент організацій (курсова робота)

Корпоративне управління

Управління змінами

Управління проектами

Управління якістю

Фінансовий менеджмент

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

Практична підготовка

Виробнича практика

Переддипломна практика

2. Цикл дисципліни самостійного вибору навчального закладу

Стратегічний менеджмент

Оптимізація бізнес-процесів на ринку товарів та послуг

Управління потенціалом підприємства на ринку товарів та послуг

Інноваційний менеджмент

Антикризове управління підприємством та інтелектуальним капіталом

Управління інтелектуальним капіталом

Антикризове управління підприємством

Основи управлінського консультування

Комплексний кваліфікаційний екзамен з фаху

Цикл дисципліни вільного вибору студентів

Операційний менеджмент на ринку товарів та послуг

Стратегічне планування

Управління кар'єрою

Менеджмент ЗЕД

Аналіз та моделювання економічних систем на ринку товарів та послуг

Маркетинговий менеджмент

Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку

Психологія управління

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання з використанням тематичних, проблемних, оглядових, бінарних, дуальних лекцій, лекцій-конференцій, у тому числі за участі фахівців-практиків, лекцій-консультацій із проведенням презентацій, дискусій, тренінгів, модерацій, моделюванням ситуацій, застосуванням методу кейс-стаді із розв’язання реальних завдань, виконанням студентами проектів на замовлення підприємств, роботою в малих групах, самостійною роботою студентів, підготовкою випускного кваліфікаційного проекту (роботи)

Продовження освіти

Можливість навчатися в аспірантурі та отримання наукового ступеню доктора філософії з економічних наук.

Професійні права

Професійна діяльність магістра з менеджменту полягає у прийнятті стратегічних і тактичних рішень, визначенні перспективних цілей і завдань, наскрізному управлінні процесами та ресурсами, оперативному управлінні лінійними або функціональними підрозділами організацій (комерційним, транспортним, постачання та збуту, зберігання, складування, інформаційного забезпечення тощо), а також самостійними організаційними утвореннями на всіх стадіях їх життєвого циклу – з метою підвищення результативності їх діяльності.

Фахівець підготовлений для роботи в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм, а також в органах державного управління всіх рівнів і здатен обіймати такі посади:

          генеральний менеджер (управитель);

          директор (керівник) малої торговельної фірми;

          директор з матеріально-технічного забезпечення (з транспорту);

          директор з операційної діяльності;

          менеджер (управитель) з дослідження ринку;

          керуючий відділенням;

          менеджер (управитель) з адміністративної діяльності;

          менеджер (управитель) з організації консультативних послуг;

          менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку;

          менеджер (управитель) зі зв’язків із громадськістю;

          менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності;

          менеджер (управитель) із комунікаційних технологій;

          менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні);

          менеджер (управитель) систем якості;

          начальник (завідувач) підрозділу;

          начальник відділу (у складі управління);

          начальник відділу (служби, управління);

          начальник філіалу (філії);

          завідувач відділу (у складі управління);

          професіонал з корпоративного управління;

          фахівець з ефективності підприємництва.