Ректорат Тел/Факс:    +38 (0619) 43-04-09 Приймальна комісія:    +38 (0619) 43-00-29 Деканати:    +38 (0619) 43-06-22 Адреса:    72311 Запорізька обл. м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2

Чому саме готельно-ресторанна справа?

Готельно-ресторанна індустрія – це одна з найбільш динамічних сфер ринку праці. Однак її ефективний розвиток неможливий без залучення висококваліфікованих фахівців, які б володіли необхідним багажем знань у цій сфері, на основі яких можна виходити на справді професійні рішення. Серед вимог до таких фахівців – вільне володіння кількома іноземними мовами, здатність організовувати процес обслуговування на готельних та ресторанних підприємствах та санаторно-курортних комплексах, володіння сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями. При бажанні та наполегливості в ній можна дуже швидко зробити успішну кар'єру.

Що буду вміти і які обов’язки виконувати?

Фахівці з готельно-ресторанної справи готуються до організаційно-управлінської, господарської, комерційної, інвестиційної та науково-дослідної діяльності у сфері ресторанного та готельного господарства.

Професійна діяльність фахівця із готельної і ресторанної справи на первинних посадах полягає в:

 – організації діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу;

 – організації виробництва і обслуговування у закладах ресторанного господарства;

 – організації процесу виробництва і надання готельних послуг;

 – організації надання бізнес-послуг для туристів, анімаційних послуг;

– забезпеченні належного рівня якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу;

– вивченні маркетингової діяльності та комплексу маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства у сфері готельно-ресторанного бізнесу;

 – опануванні чинної законодавчо-нормативної бази з питань функціонування підприємств, що надають готельні та ресторанні послуги;

 – плануванні та проектуванні закладів готельного і ресторанного бізнесу;

 – проектуванні технологічного процесу виробництва продукції у закладах ресторанного господарства та вдосконаленні технологічних операцій;

 – розробленні короткострокових і середньострокових планів діяльності підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарств, плануванні потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових);

 – володінні практичними навичками роботи з комп’ютерною технікою та у сфері інформаційних технологій;

 – застосуванні інноваційних інформаційних технологій у роботі підприємств;

 – досконалому володінні сучасною діловою українською та іноземними мовами професійного спрямування.

Які переваги в отриманні спеціальності «Готельно-ресторанної справи»?

У роботі готельно-ресторанної сфери є свої переваги та труднощі.

Позитивними чинниками спеціальності є:

-          це одна з найвигідніших та перспективних галузей;

-          постійна затребуваність на ринку праці;

-          високий престиж і респектабельність професії;

-          високий рівень оплати;

-          можливість побувати в багатьох країнах;

-          досконале володіння українською мовою та декількома іноземними.

Звісно є труднощі, які виникають в роботі фахівців даної сфери діяльності – ненормований робочий день, великі психологічні навантаження, високий рівень відповідальності. Але ці чинники характерні і для інших професій. Тому мінуси номінальні!

Що необхідно для вступу на спеціальність і отримання повної вищої освіти ?

На навчання для здобуття ступеня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою та особи, які мають свідоцтво за 9 класів.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих здібностей із урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи та особи, які мають диплом молодшого спеціаліста.

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра. Прийом здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Молодший спеціаліст

Підготовка фахівця базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з готельної та ресторанної справи та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

За час навчання студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» оволодіють знаннями таких фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін:

I. Цикл соціально-гуманітарної підготовки

Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

Історія України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія української культури

Основи психології

Соціологія

Основи правознавства

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання

Етика й естетика

Політологія

Логіка

II. Цикл фундаментальної, природничо-наукової підготовки та загальноекономічної підготовки

Вища математика

Інформатика і комп'ютерна техніка

Економічна теорія

Безпека життєдіяльності

Екологія

Основи охорони праці

Інформаційні системи та технології в готельному господарстві

Розміщення продуктивних сил

Історія туризму

Валеологія

III. Цикл професійної та практичної підготовки

Організація та технологія обслуговування в готелях

Організація та технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства

Будівлі і обладнання готелів

Гігієна і санітарія в підприємствах готельного типу

Естетичне оформлення готелів

Іноземна мова (друга)

Економіка підприємства

Стандартизація  в готелях

Основи менеджменту

Основи маркетингу

Практика

Навчальна практика «Вступ до фаху»

Технологічна практика

Професійна практика

Професійна практика

Професійна практика

Анімаційні технології

Рекреаційна географія

Географія туризму

Трудове право

Курортна справа

Технологія продукції ресторанного господарства

Туристські ресурси України

Організація спортивної та танцювальної анімації

Діловодство

Логістика

Іноземна мова (ділова)

Фінанси, гроші і кредит

Підходи до викладання та навчання

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття, електронне навчання в системі Moodle.

Продовження освіти

Молодший спеціаліст з менеджменту підготовлений до продовження освіти за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».

Випускники, які отримали за результатами навчання диплом державного зразка молодшого спеціаліста, мають можливість продовжити навчання в МІДМУ «КПУ», починаючи з 3-го курсу програми підготовки бакалавра зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа».

Професійні права

Здобувач вищої освіти з готельно-ресторанної справи базового рівня має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади:

-          фахівець із готельної справи;

-          фахівець з ресторанної справи;

-          фахівець з організації дозвілля;

-          фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості;

-          фахівець із дослідження товарного ринку;

-          інспектор з контролю якості продукції.

Бакалаврат

Метою підготовки бакалаврів є надання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією

За час навчання студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» оволодіють знаннями таких фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін:

1. Цикл соціально-гуманітарної підготовки

Історія України та української культури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія (філософія, логіка, релігієзнавство)

Іноземна мова

Політологія

Риторика

Філософія глобальних проблем сучасності

Психологія

Етика та естетика

Діловодство

Правознавство

Економічна теорія

Економічна і соціальна географія

Соціологія

Педагогіка

Діловий етикет і культура мовлення 

2. Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Вища математика

Інформаційні системи та технології

Будівлі, споруди, їх обладнання та експлуатація

Стандартизація, сертифікація, метрологія

Рекреаційна географія

Рекреаційні комплекси

Рекреалогія

Туристські ресурси України

Валеологія

Екологія

Безпека життєдіяльності (БЖД, основи охорони праці, цивільний захист)

 3. Цикл професійної та практичної  підготовки

Економіка підприємства

Бухгалтерський облік

Організація готельного господарства

Організація готельного господарства (курсова робота)

Організація ресторанного господарства

Технологія продукції ресторанного господарства

Менеджмент готельно-ресторанного господарства

Менеджмент готельно-ресторанного господарства (курсова робота)

Маркетинг готельного і ресторанного господарства

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства

Гігієна і санітарія в галузі

Університетська освіта (Навчальна практика)

Виробнича практика

Виробнича практика

Виробнича практика

Основи наукових досліджень

Організація рекреаційних послуг

Географія туризму

Історія туризму

Анімаційна діяльність

Анімаційна діяльність (Анімаційні технології)

Анімаційна діяльність (Організація спортивної та танцювальної анімації)

Анімаційна діяльність (Готельна анімація)

Етнокультурологія та антропологія

Ділова іноземна мова

Друга іноземна мова

Пакет №1 «Готельно-курортна справа»

Курортна справа

Естетичне оформлення готелів

Культура готельно-ресторанної справи

Організація туризму

Організація екскурсійної діяльності

Діловодство в готельній індустрії

Пакет №2 «Готельно-ресторанний бізнес»

Основи гастрономії

Кулінарна традиція світу

Організація барної справи

Етикет ресторанної справи

Готельна індустрія України

Управління якістю продукції та послуг  в готельно-ресторанному господарстві

Підходи до викладання та навчання

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття, електронне навчання в системі Moodle.

Продовження освіти

Бакалавр з готельно-ресторанної справи має можливість навчатися на другому циклі вищої освіти (магістр).

 

Професійні права

Здобувачі вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього рівня «бакалавр» можуть обіймати первинні посади:

-          фахівець з раціоналізації виробництва;

-          фахівець із стандартизації, сертифікації та якості;

-          фахівець із якості;

-          фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;

-          фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.);

-          фахівець із готельної справи;

-          фахівець із ресторанної справи;

-          диспетчер виробництва, служби перевезень;

-          технік з нормування праці, підготовки виробництва, праці;

-          фахівець із готельного обслуговування;

-          фахівець із організації дозвілля;

-          фахівець із спеціалізованого обслуговування;

-          адміністратор;

-          адміністратор залу;

-          адміністратор черговий;

-          черговий відповідальний по міністерству (бюро довідок);

-          черговий з видавання довідок (бюро довідок);

-          черговий інформаційно-довідкової служби;

-          черговий у більярдному залі.

Магістр

Мета підготовки магістрів зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» - фахівці високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з готельно-ресторанної справи та вміють їх застосовувати з метою ефективного управління підприємствами готельного і ресторанного бізнесу.

За час навчання студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» оволодіють знаннями таких фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін:

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

Дидактика вищої школи

Методологія і організація наукових досліджень

Ділова іноземна мова

1.2. Цикл професійної підготовки

Інноваційні ресторанні технології

Інноваційні технології у готельному господарстві

Інноваційні технології у туризмі

Реінжиніринг бізнес-процесів

2. Дисципліни вільного вибору студентів

2.1. Цикл загальної підготовки

Педагогіка і психологія вищої школи

Психологія організації

Інформаційні технології в готельній та ресторанній справі

Автоматизовані системи управління готельним бізнесом

Мерчандайзинг у ресторанному господарстві

2.2. Цикл професійної підготовки

Інноваційний менеджмент

Управління економічною діяльністю підприємств

Бізнес планування у підприємствах готельно-ресторанного типу

Економічна безпека підприємства

Основи корпоративного дизайну

Екскурсологія

Економіка закладів готельно-ресторанного господарства

Курортне обслуговування

Логістика готельно-ресторанного бізнесу

Стратегічний менеджмент

Підходи до викладання та навчання

Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації з викладачами, підготовка до випускової (підсумкової) атестації.

Продовження освіти

Можливість навчатися в аспірантурі та отримання наукового ступеню доктора філософії.

Професійні права

Здобувачі вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього рівня «магістр» можуть обіймати посади:

-          керуючий готельним господарством;

-          керуючий підприємством харчування;

-          завідувач корпусу готелю;

-          завідувач підприємства громадського харчування;

-          завідувач поверху готелю;

-          завідувач туристичного агентства;

-          завідувач філіалу (філії) готелю;

-          начальник (керуючий) їдальні;

-          начальник виробництва (на підприємстві харчування);

-          керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.);

-          керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.);

-          начальник дільниці ресторану (кафе, їдальні і т. ін.);

-          ресторатор;

-          фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.);

-          фахівець із готельної справи;

-          фахівець із ресторанної справи;

-          професіонали із готельної та ресторанної справи;

-           фахівець із санаторно-курортної справи;

-          менеджер (управитель) у готельному господарстві;

-          менеджер (управитель) ресторану;

-          менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні).